VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEZAZIDNEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864

Četrtek, 21. maj 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEZAZIDNEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nezazidanega stavbnega zemljišča v Novem mestu – DUTB ID 101864 sta nepremičnini z ID znakom:

  • parcela 1447 2075/112 (ID 4372855) v izmeri 3.430,00 m2 in
  • parcela 1477 2075/36 (ID 4540717) v izmeri 14,00 m2,

ki v naravi predstavljata nezazidani stavbni zemljišči v skupni izmeri 3.444,00 m2, na naslovu Podbreznik 104, 8000 Novo mesto, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ PONUDBA ZA NAKUP NEZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864.«

Izklicna neto prodajna cena predmeta prodaje je določena v višini 350.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi: 22% DDV in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 21.06.2020(do 11:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj razpisnega roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »101864-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEZAZIDANEGA STAVBENGA ZEMLJIŠČA v NOVEM MESTU – DUTB ID 101864« plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR, kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da bo ponudnik kot fizična ali pravna oseba uspešno izbran na podlagi tega razpisa in bo naknadno v Republiki Sloveniji registriral novo pravno osebo v večinski lasti ponudnika, se bo lahko plačilo kupnine izvedlo iz TRR računa slednje pravne osebe, za kar bo moral izbrani ponudnik pred sklenitvijo prodajne pogodbe predložiti ustrezno dokumentacijo.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/ predmetom/ po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca

 

Dean Švajncer

  • tel. št. 02 252 05 07, 030 602 732,
  • elektronska pošta: dean.svajncer@dutb.eu,

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 20.06.2020

 

JAVNI RAZPIS - DUTB ID 1864

OGLAS - DUTB ID 1864

Podjetje