VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP PROIZVODNO-SKLADIŠČNEGA KOMPLEKSA V BREŽICAH - DUTB ID 1131

Petek, 13. november 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP PROIZVODNO-SKLADIŠČNEGA KOMPLEKSA V BREŽICAH - DUTB ID 1131

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup proizvodno-skladiščnega kompleksa v Brežicah – DUTB ID 1131 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

  • z ID znakom: parcela 1300 1186/1 (ID 1082961) v velikosti 11.426 m2, do celote,
  • z ID znakom: parcela 1300 1186/2 (ID 1249455) v velikosti 1.147 m2, do celote,
  • z ID znakom: parcela 1300 1192/1 (ID 2601036) v velikosti 17.460 m2, do celote,
  • z ID znakom: parcela 1300 1200/1 (ID 920871) v velikosti 2.068 m2, do celote,

ki v naravi predstavljajo proizvodno-skladiščne hale, poslovni aneks ter ostale pomožne in infrastrukturne objekte v skupni velikosti 14.554 m2, na naslovu Aškerčeva ulica 7, Brežice (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.11.2020 (do 23:59:59 ure.)

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.500.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP PROIZVODNEGA KOMPLEKSA V BREŽICAH - DUTB ID 1131«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, Boris Vončina, tel. št. (01) 429  34 85, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 27.11.2020.

Vlada Republike Slovenije je zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19 dne 12.11.2020 izdala Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom v Republiki Sloveniji. Za čas trajanja predmetnega Odloka se ogledi nepremičnin do preklica ne bodo izvajali.

OGLAS NEPREMIČNINA ID 1131

Podjetje