VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ BIVŠE FARME IHAN V IHANU v lasti družbe BR89 d.o.o. DUTB ID 101525

Sreda, 20. maj 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ BIVŠE FARME IHAN V IHANU v lasti družbe BR89 d.o.o. DUTB ID 101525

​Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč bivše prašičerejske farme Ihan v Ihanu – DUTB ID 101525 (v nadaljevanju »Vabilo«) ki v naravi predstavljajo 74 stavbnih zemljišč v skupni velikosti 133.901 m2 v Ihanu (v nadaljevanju se navajajo kot »Predmet Prodaje«), ki so v lasti BR89, projektna družba, d.o.o., matična številka: 5403693000, (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«). Na zemljiščih stojijo objekti, ki v naravi predstavljajo kmetijske hleve, pomožne objekte ter upravno stavbo bivše farme Ihan. Objekti so skladno z novim OPN Občine Domžale predvideni za rušenje. Območje farme se skladno z OPN Občine Domžale ureja z OPPN, kot bodoča poslovna cona IHAN.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Notarka Meta Zupančič, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU BIVŠE FARME IHAN - DUTB ID 101525«.

Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 6.500.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 30.06.2020 do 23:59:59 ure.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun notarke št. SI56 2900 0005 0143 231, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d.,  sklic »1525«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ NA OBMOČJU BIVŠE FARME IHAN«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu notarke najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s Predmetom Prodaje po predhodnem dogovoru pri predstavniku zastopnika Prodajalca, in sicer:

Mišo Josip Ivanec,

tel. št. 01/429-34-88 ali 030 / 602-711,

elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu,

in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.

JAVNI RAZPIS - DUTB ID 1525

OGLAS - DUTB ID 1525

 

Podjetje