VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v bližini letališča v Sofiji, Bolgarija – DUTB ID 105040 (v nadaljevanju »Vabilo«) so naslednje nepremičnine, ki se prodajajo kot celota in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«):

 1. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1401 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, ena) v izmeri 47 230 (sedeminštirideset tisoč dvesto trideset) kvadratnih metrov
 2. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1405 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, pet) v izmeri 38 173 (osemintrideset tisoč sto triinsedemdeset) kvadratnih metrov
 3. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1407 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, štiri, nič, sedem) v izmeri 44 535 (štiriinštirideset tisoč petsto petintrideset) kvadratnih metrov
 4. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1338 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, tri, osem) v izmeri 34 913 (štiriintrideset tisoč devetsto trinajst) kvadratnih metrov
 5. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8423.308 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, štiri, dva, tri, pika, tri, nič, osem) v izmeri 6 469 (šest tisoč štiristo devetinšestdeset) kvadratnih metrov
 6. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1330 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, tri, nič) v izmeri 2 216 (dva tisoč dvesto šestnajst) kvadratnih metrov
 7. Zemljišče s katastrsko številko 68134.8600.1329 (šest, osem, ena, tri, štiri, pika, osem, šest, nič, nič, pika, ena, tri, dva, devet) v izmeri 1 418 (tisoč štiristo osemnajst) kvadratnih metrov

Potencialni kupec (ponudnik) je s tem Vabilom še seznanjen:

 • da se pogodbeni predmet prodaja in kupuje po načelu »videno – kupljeno«;
 • da je pogodbeni predmet obremenjen s hipoteko Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d. v skladu s seznamom hipotek v Prilogi 1 tega Vabila (Priloga 1 je sestavni del dokumentacije, ki jo je mogoče vpogledati v skladu s 3. odstavkom točke 7. tega Vabila). Prodajalec bo zagotovil izbris z izdajo izbrisne pobotnice takoj po podpisu prodajne predpogodbe in vložitvi predloga za izbris v zemljiški knjigi. V breme pogodbenega predmeta so vloženi tudi predlogi za začasne odredbe, kot je navedeno v Prilogi 1. Prodajalec ni dolžan poskrbeti za umik predlogov za začasne odredbe oz. izbris vpisov iz zemljiške knjige, saj na kupca nimajo negativnega učinka ter varujejo njegove pravice in interese v smislu 3. točke Razlagalne odločbe št. 1/2015 Sveta civilnega in gospodarskega oddelka Bolgarskega vrhovnega kasacijskega sodišča;
 • da je namenska raba pogodbenega predmeta kmetijska.

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080«.

Informativna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 9.621.370,00 EUR + pripadajoči 20% davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 11.02.2020 (do 11:59:59 ure.)

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v Sofiji, Bolgarija - DUTB ID 105080« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Obrazec se nahaja na spletnem naslovu:

https://nepremicnine.dutb.eu/prodaja/Bolgarija.d33/prodaja.k1/oglas3173727.html?sort=vdesc#cnta

Obvezni in bistveni sestavini ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

 • Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 3 temu Vabila),
 • Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »105080-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKSA ZEMLJIŠČ v SOFIJI, Bolgarija - DUTB ID 105080«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Andreju Filipiču, tel. št. 01 429 34 79 ali 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 07.02.2020.