VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH DUTB ID 5006

Petek, 31. januar 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH DUTB ID 5006

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH - DUTB ID 5006

​Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - hiše v Ratečah – DUTB ID 5006 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina:

z ID znakom: parcela 2167 335 (ID 968266) v izmeri 954,00 m2, ki v naravi predstavlja stanovanjsko hišo v (skupni) izmeri 176,00 m², na naslovu Rateče 162B, 4283 Rateče Planica, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 360.000,00 EUR, z upoštevanim 22% DDV na znesek opreme v vrednosti 14.198,36 EUR in brez pripadajočega davka na nepremičnino (2% DPN ali 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša Rateče - DUTB ID 5006«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Postopek prodaje pogodbenega predmeta vodi prodajalec.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. »Hiša Rateče«.

Dražitelj mora prijavi obvezno pripeti kopijo potrdila o pravočasnem plačilu varščine (v pdf, jpg, tif ali drugem podobnem formatu). Navedeno dokazilo je potrebno priložiti Prijavi v točki 3 Prijave (priponke).

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo hiša Rateče - DUTB ID 5006«;

pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;

potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 18.02.2020 do 23:59:59 ure.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01/42 93 463, 040 977 235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno petka, 14.02.2020.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - HIŠE V RATEČAH– DUTB ID 5006 (PDF spodaj).

 

 

Podjetje