VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA V NASELJU NOKTURNO

Sreda, 14. oktober 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA V NASELJU NOKTURNO

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja v stanovanjskem naselju Nokturno Markovec – DUTB ID 42-054 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

  • opremljeno vzorčno stanovanje s komercialno oznako C-J3-P-S2 v 5. etaži s pripadajočo shrambo v izmeri 9,92 m2, na naslovu Kvedrova cesta 22f, 6000 Koper, s skupno površino posameznega dela stavbe v izmeri 120,92 m2, pri čemer je površina določena kot neto tlorisna površina, to je bruto površina z odbitkom površin pod nosilnimi in brez odbitkov površin pod predelnimi stenami, z ID znakom: del stavbe 2606-6986-58 (ID 5896025),
  • parkirno mesto s komercialno oznako G ll PM 3 v 5. etaži, v izmeri 14,02 m², z ID znakom: del stavbe 2606-6986-159 (ID 5896126).
  • parkirno mesto s komercialno oznako G ll PM 4 v 5. etaži, v izmeri 13,00 m², z ID znakom: del stavbe 2606-6986-160 (ID 5896127),

ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 251.440,00 EUR, in sicer s pripadajočim davkom (nepremičnina po stopnji 9,5% DDV, premičnine (oprema) po stopnji 22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba stanovanje Nokturno – DUTB ID 42-054«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 06.11.2020, kar je poleg podpisanega Popisa lastnosti s strani dražitelja bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 12.11.2020 ob 13:00 uri.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu: https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca:

Nepremičninska družba d.o.o. (Re/max)

Tel. št: 080 73 15

E-mail: nokturno@re-max.si,

oziroma na spletnem naslovu www.nokturno.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali od 14.10.2020 do vključno 05.11.2020 po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ID 42

Podjetje