JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELOV

Četrtek, 8. avgust 2019

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELOV

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., ("DUTB" ali "najemodajalec"), ustanovljena s strani Republike Slovenije z namenom prenosa slabih terjatev bank na lastno bilanco in edini lastnik hotelov ter nepremičninskega portfelja na Mariborskem Pohorju, Slovenija, poziva zainteresirane najemnike, da

ODDAJO PONUDBO ZA NAJEM oz. UPRAVLJANJE HOTELOV.

DUTB deluje samostojno pri oddaji celotnega premoženja nepremičninskega portfelja v okviru odprtega, preglednega, nepogojnega in nediskriminatornega postopka.

Portfelj nepremičnin se nahaja na Mariborskem Pohorju in je sestavljen iz:

  • Hotel Arena**** (39 sob in wellness) in prizidek Arena*** (starejši del hotela, 20 sob), ki uporablja iste skupne objekte in 18.360 m2 zunanjih površin okoli hotela Arena.
  • Wellness in Hotel Bolfenk**** z apartmaji (20 hotelskih sob in 12 apartmajev).
  • Hotel Videc*** z apartmaji (28 hotelskih sob in 14 apartmajev) ter dodatnih 15.518 m2 zunanjih površin, ki vključuje tudi nogometno igrišče.

DUTB d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano“.

Namera DUTB je oddati celoten portfelj, torej kot celoto, kljub temu pa bo DUTB upoštevala želje zainteresiranih najemnikov, ki bi želeli najeti posamezen hotel. Omejitev velja zgolj za ločen najem Hotela Arena, ki ga je možno najeti samo v kompletu s Hotelom Videc ter Bolfenk.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje vsaj pol leta ali več z začetkom 01.09.2019 ter vsaj do 29.02.2020 in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca.

Po prejemu izkazanega interesa bodo posamezni interesenti prejeli v podpisu Sporazum o nerazkrivanju podatkov (NDA). Oglede nepremičnin bomo izvajali po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati vsaj naslednje informacije:

  • identifikacijo zainteresiranih subjektov ali skupin,
  • izjavo o nameri za najem hotelov (DUTB bo upoštevala želje potencialnih najemnikov glede izbranih nepremičnin, ki bodo predmet ponudbe),
  • ponudbeno ceno za vsak hotel.

Ostale zahteve najemodajalca so:

  • vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,
  • sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,
  • mesečno poročanje o ustvarjenih prihodkih in zasedenosti hotelov,
  • vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Izkaz interesa in povpraševanje (zadošča elektronska kopija) mora biti poslano na: edo.becic@dutb.eu

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu ).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do petka, 23.08.2019 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnin na Mariborskem Pohorju – NE ODPIRAJ«.

Pravno obvestilo:

Niti to obvestilo niti razkritje zaupnih informacij zainteresirani stranki, ne predstavlja oz. ga ni mogoče uporabiti za kakršnokoli ponudbo za prodajo ali oddajo ali ponudbo za vpis oz. nakup vrednostnih papirjev s strani katerekoli osebe v katerikoli jurisdikciji ali pod katerimikoli pogoji, kjer je takšna ponudba ali prodaja nezakonita. V določenih jurisdikcijah lahko posredovanje vabila omejujejo predpisi, prejemniki pa so se dolžni seznaniti z veljavnimi zakonskimi ali regulativnimi zahtevami v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila in jih upoštevati. Niti DUTB ali povezana podjetja, direktorji, uradniki, zaposleni, svetovalci ali agenti ("povezane stranke") ne sprejemajo nobene odgovornosti katerekoli osebe v zvezi z distribucijo ali posedovanjem tega vabila v katerikoli jurisdikciji. S predložitvijo Izraza interesa zainteresirana stranka potrjuje, da lahko prejme informacije v zvezi s tem (ali ki jih prejme v naslednji fazi) brez kršitve katerihkoli neizpolnjenih zahtev glede registracije ali drugih veljavnih pravnih oz. regulativnih omejitev v jurisdikcijah, kjer le-ta posluje.

DUTB si pridržuje pravico, da v postopku ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžan skleniti najemne pogodbe za predmet najema ali stopiti v kakršnokoli pravno razmerje.

DUTB si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek javnega razpisa za iskanje najemnika, za kar ne nosi nobene odgovornosti in najemniki iz tega naslova ne morejo zoper DUTB uveljavljati nikakršnih zahtevkov. Odškodninska odgovornost DUTB je v celoti izključena.

Podjetje