JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJČIH PONUDB ZA NAJEM VILA OTOČEC

Torek, 10. marec 2020

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJČIH PONUDB ZA NAJEM VILA OTOČEC

Predmet razpisa je najem v celoti opremljene in funkcionalne nepremičnine s pripadajočimi zemljišči in sicer:

  • parcela 1460 160/139 v izmeri 4.417 m2 ,
  • parcela 1460 246/1 v izmeri 1.650 m2,
  • parcela 1460 255/3 v izmeri 278 m2,
  • parcela 1460 246/4 v izmeri 1.243 m2.

DUTB, d.d., je lastnica nepremičnin in opreme do celote (1/1), ki se bo oddala po načelu „videno-oddano“.

V naravi gre za hotelsko-gostinski objekt, etažnosti K + P + 2, ki obsega večjo restavracijo v treh prostorih, sejno sobo, 15 hotelskih sob, 2 apartmaja, savno, poročno dvorano s samostojno kuhinjo in pomožnimi prostori, dve parkirišči za 80 avtomobilov ter nadkrito teraso.

Najemno razmerje se sklepa za določeno obdobje enega leta z začetkom 1. 7. 2020 oz. po dogovoru in z možnostjo podaljšanja. Izbrani najemnik krije vse stroške tekoče rabe nepremičnine oziroma vse obratovalne stroške, ki nastajajo ob uporabi prostora in v zvezi z njo, in sicer: ogrevanje, čiščenje, odvoz smeti, vodo, elektriko, telekomunikacije in vse ostale stroške, ki bremenijo najete prostore. O poravnavi obveznosti iz tega odstavka mora najemnik mesečno obveščati najemodajalca. Investicijski stroški se krijejo po dogovoru.

Ponudba mora vsebovati ponudbeno ceno, morebitne komentarje na osnutek najemne pogodbe (v nasprotnem primeru se šteje, da soglaša z najemno pogodbo) oziroma druge  ponudnikove pogoje za najem.

Ostale zahteve najemodajalca so:

Vsaj 3 leta izkušenj v upravljanju penzionov / hotelov podobne velikosti v Sloveniji ali tujini ter navedba dosedanjih referenc,

sposobnost zagotoviti kader za nemoteno delovanje,

vplačilo varščine v višini vsaj treh najemnin v roku 5 delovnih dni po podpisu najemne pogodbe.

Kontaktna oseba za pridobitev osnutka najemne pogodbe z vsemi pogoji najema ter za druga morebitna vprašanja je g. Edo Bečič (kontaktni podatki: 01/429-34-63, 040-977-235, e-naslov: edo.becic@dutb.eu).

Ponudniki morajo predložiti svojo ponudbo po pošti ali osebno v vložišče, najkasneje do 11.6. 2020 do 12.00 ure, na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana s pripisom »Ponudba za najem nepremičnine Vila Otočec – NE ODPIRAJ«.

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 337

JAVNI POZIV ZA ZBIRANJE NEZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAJEM VILA OTOČEC

 

 

 

Podjetje