JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V STAVBI GRADIS V LJUBLJANI

Petek, 26. april 2019

JAVNI RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V STAVBI GRADIS V LJUBLJANI

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V STAVBI GRADIS V LJUBLJANI

Predmet prodaje

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnih prostorov v stavbi GRADIS v Ljubljani – DUTB ID 1378 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini ID znak:

- del stavbe 1730-64-16 (ID 6285990), poslovni prostor št. 16 skupne površine 56,96 m2,

- del stavbe 1730-64-17 (ID 6285991), poslovni prostor št. 17 s površino 401,60 m2,

v 3. etaži poslovne stavbe GRADIS, na naslovu Šmartinska cesta 134A, 1000 Ljubljana, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »Predmet Prodaje«), ki sta v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup Predmeta Prodaje, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Razpisni Rok«) prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001 in 1378-004« ali »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-001« ali »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNIH PROSTOROV V LJUBLJANI – DUTB ID 1378-004«, in za katere bo v Razpisnem Roku plačana varščina, opredeljena v tem Vabilu (točka 2.2).

Na hrbtni strani ovojnice mora biti napisano naslov oz. sedež ponudnika.

Informativne cene za Predmet Prodaje znašajo:

Skupna kombinacija A, v naravi poslovni prostori s skupno površino 458,56 m2, ID znak: del stavbe 1730-64-16 in del stavbe 1730-64-17: v višini 489.000 EUR + pripadajoči davek;

Ločen sklop B, v naravi poslovni prostori s skupno površino 56,96 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-16: v višini 65.000 EUR + pripadajoči davek;

Ločen sklop C, v naravi poslovni prostori s skupno površino 401,60 m2, ID znak: del stavbe ID 1730-64-17: v višini 428.000 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«) in ga bo skladno s 76a. členom ZDDV-1 obračunal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (»Razpisni Rok«) je do vključno 23.05.2019 do 11:59:59 ure.

Ponudba se šteje za pravočasno, če prispe na naslov Prodajalca do izteka Razpisnega Roka in je v istem roku plačana s tem Vabilom določena varščina.

Podjetje