VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLOPA PARKINIH MEST V POSAMEZNI ETAŽI – DUTB ID 102197

Sobota, 7. avgust 2021

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP SKLOPA PARKINIH MEST V POSAMEZNI ETAŽI – DUTB ID 102197

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup parkirne hiše Metelkova v Ljubljani – DUTB ID 102197 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine  v 3 sklopih – 509 parkirnih prostorov in del skladiščnih ter voznih površin, ki se nahajajo v kletnih etažah etažirane parkirne hiše pod več stavbami. Natančnejši opis posameznih sklopov je razviden iz pripetega dokumenta “ZZP – Vabilo – PH METELKOVA”.

 

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena na naslednji način:

a.) Sklop 1 v višini 2.100.000,00 EUR + pripadajoči davek;

b.) Sklop 2 v višini 2.030.000,00 EUR + pripadajoči davek;

c.) Sklop 3 v višini 1.070.000,00 EUR + pripadajoči davek.

 

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 04.10.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer:

a.) do oddaje ponudbe za Sklop 1 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021-102197-001«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 1 – DUTB ID 102197«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;

b.) do oddaje ponudbe za Sklop 2 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021-102197-002«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 2 – DUTB ID 102197«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje;

c.) do oddaje ponudbe za Sklop 3 (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2021-102197-003«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP SKLOPA 3 – DUTB ID 102197«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo dne 11.10.2021 ob 10.00 uri opravila 3 članska komisija na sedežu Prodajalca. Na javnem odpiranju ne bo možno izboljšati ponudbe, pregledala se bo zgolj formalna in vsebinska popolnost prejetih ponudb ter se ugotovila najvišja prejeta ponudbena cena za nakup parkirne hiše Metelkova v Ljubljani – DUTB ID 102197. Popolnost priloženih izjav v okviru postopka poznavanja stranke se bo ugotavljala naknadno. Prodajo pogodbenega predmeta najboljšemu ponudniku mora naknadno odobriti ustrezen kreditno – naložbeni odbor Prodajalca.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Andrej Filipič, tel. št. 01/429 34 79, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 01.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 102197

Podjetje