VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 5103

Četrtek, 14. maj 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH – DUTB ID 5103

​Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup industrijskega kompleksa na Jesenicah – DUTB ID 5103 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 2175 591/1 (ID 1098339), v izmeri 3.960 m2;
 • parcela 2175 591/2 (ID 2105281), v izmeri 262 m2;
 • parcela 2175 591/3 (ID 4960454), v izmeri 452 m2,
 • parcela 2175 592/23 (ID 4686128), v izmeri 22 m2;
 • parcela 2175 592/24 (ID 3510835), v izmeri 28 m2;
 • parcela 2175 592/26 (ID 3175010), v izmeri 62 m2;
 • parcela 2175 592/27 (ID 1159933), v izmeri 1.125 m2;
 • parcela 2175 592/28 (ID 4517958), v izmeri 1.496 m2;
 • parcela 2175 593/1 (ID 4624653), v izmeri 2.735 m2,
 • parcela 2175 594 (ID 3113502), v izmeri 2.009 m2,
 • parcela 2175 596 (ID 762092), v izmeri 1.788 m2,

v naravi pozidana zemljišča v skupni izmeri 13.939 m2, na Jesenicah, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH - DUTB ID 5103«.

Informativna prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 830.000,00 + pripadajoči davek.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 29.05.2020 (do 23:59:59 ure.)

Obvezna in bistvena sestavina ponudbe in pogoj za njeno vsebinsko popolnost sta naslednja dokumenta:

Pravilno izpolnjen Obrazec (Priloga 1 tega Vabila),

Potrdilo o plačilu varščine iz katerega mora biti razviden datum plačila.

Dodatno mora ponudba za nakup pogodbenega predmeta vsebovati tudi pravilno izpolnjene in podpisane izjave v okviru postopka poznavanja stranke (Priloga 2 tega Vabila).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP INDUSTRIJSKEGA KOMPLEKSA NA JESENICAH - DUTB ID 5103«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim/i predmetom/i po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Matjaž Grdadolnik tel. št. 01 42 93 871, elektronska pošta matjaz.grdadolnik@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 28.05.2020.

Ogledi nepremičnine bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Vse dodatne informacije so navedene v razpisanem Vabilu.

OGLAS - DUTB NEPREMIČNINE ID 5103

Podjetje