VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »PROJEKT OB PARKU - CENTRUM« V MARIBORU, DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju

Torek, 19. maj 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP NEPREMIČNINE »PROJEKT OB PARKU - CENTRUM« V MARIBORU, DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju

Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. (v nadaljevanju: »Prodajalec«) Vas vabi k oddaji zavezujoče ponudbe za nakup nepremičnine - dela nedokončane stanovanjsko – poslovne stavbe »Projekt ob jarku - CENTRUM« ID št. 657-1858, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana in terjatve Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, ID št. za DDV SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor.

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup (v nadaljevanju »Vabilo«) so:

a)         nepremičnine z ID znaki:

  • parcela 657 1710/1 (ID 2074456), v izmeri 566 m2,
  • parcela 657 1710/2 (ID 4594049), v izmeri 59 m2,
  • parcela 657 1710/3 (ID 2579737), v izmeri 250 m2,
  • parcela 657 1710/4 (ID 3587052), v izmeri 117 m2,
  • parcela 657 1710/5 (ID 731883), v izmeri 169 m2,
  • parcela 657 1710/6 (ID 5098128), v izmeri 7 m2


(v nadaljevanju: Nepremičnina),

ki v naravi predstavljajo pozidana zemljišča v skupni izmeri 1.571,00 m2, na katerih stoji cca. 81% delež nedokončane stanovanjsko – poslovne stavbe »Projekt ob jarku - CENTRUM« ID št. 657-1858, v skupni izmeri 711,9 m2, v 3. gr. fazi (3K+P+5N+M), v Mariboru, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«)

in

b)        terjatev Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., davčna številka: 41251482, matična številka: 6339620000, Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana do družbe MTB d.o.o. - v stečaju, matična številka 5771161000, ID št. za DDV SI 41095995, Meljska cesta 36, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Družba),  ki je zavarovana s hipoteko na cca. 19% deležu stanovanjsko – poslovne stavbe ID št. 657-1858, na zemljišču ID znak: parcela 657 1743/3, v lasti družbe ADSUM d.o.o. (v nadaljevanju: Terjatev).

Osnovni podatki o Terjatvah in zavarovanjih se nahajajo na spletnem mestu http://www.dutb.eu/si/informacije_javnega_znacaja.aspx.

Prodajalec bo obravnaval zavezujoče ponudbe za nakup Nepremičnine in Terjatve, ki jih bo pravočasno prejel priporočeno po pošti ali osebno, v zaprti kuverti ali ovojnici na naslov: DUTB, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ – ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP NEPREMIČNINE DUTB ID 100261-001 in 100261-002 in TERJATVE DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju.«

Ponudniki so dolžni znotraj razpisnega roka (od objave Vabila do 31.07.2020), in sicer najkasneje do oddaje ponudbe na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic SI00 738, s pripisom namena plačila »VARŠČINA NEPREMIČNINA CENTRUM - DUTB ID 100261-001 in 100261-002 IN TERJATEV DO DRUŽBE MTB d.o.o. - v stečaju«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar je bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire najugodnejšega ponudnika.

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije o Nepremičnini in Terjatvi, ki je predmet prodaje. Obseg skrbnega pregleda bo v celoti v diskreciji Prodajalca. Skrbni pregled bo možno opraviti vsak dan v obdobju od 25.05.2020 do vključno 28.07.2020 do 11:59:59 ure. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, preko virtualne podatkovne sobe (v nadaljevanju: VDR), in sicer 24 ur na dan, razen zadnji dan VDR, ko se le-ta zapre ob 11:59:59 uri. Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda bo podpis Izjave o nerazkrivanju informacij (NDA).

Potencialni ponudniki lahko dodatne informacije dobijo pri predstavniku Prodajalca: g. Blaž Ribič, mobilni telefon 030 602 724 elektronska pošta: blaz.ribic@dutb.eu, in sicer do vključno 28.07.2020.

JAVNI RAZPIS - DUTB ID 261-001

OGLAS - DUTB ID 261-001

Podjetje