VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJ IN POSAMEZNIH DELOV –   V STANOVANJSKEM KOMPLEKSU TACENSKE BRZICE

Ponedeljek, 15. februar 2021

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJ IN POSAMEZNIH DELOV – V STANOVANJSKEM KOMPLEKSU TACENSKE BRZICE

Predmet prodaje so nepremičnine, navedene v Prilogi 2 tega vabila k oddaji zavezujočih ponudb za nakup posameznih delov – stanovanj (z atrijem v enem stanovanju ter s pripadajočo shrambo ter enim ali dvema parkirnima mestoma) ter posameznih parkirnih mest v stanovanjskem kompleksu Tacenske brzice, na naslovu Marinovševa cesta 3 in 3a, Ljubljana (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Predmet prodaje so samostojne enote etažne lastnine v objektih kompleksa Tacenske brzice, in sicer:

  • 8 posameznih stanovanj,
  • 8 posameznih shramb v kletni etaži (vsakemu stanovanju bo pripadala 1 shramba),
  • 1 posamezni atrij v pritlični etaži (pritličnemu stanovanju bo pripadal 1 atrij),
  • 13 parkirnih mest (petim stanovanjem bosta pripadali 2 parkirni mesti, trem stanovanjem pa 1 parkirno mesto),
  • 11 parkirnih mest, ki se prodajajo samostojno (6 v stavbi in 5 zunanjih parkirnih mest)

vse s pripadajočim solastniškim deležem na vseh skupnih delih, objektih in napravah ter zemljiščih, na katerih objekta stojita.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je od 15.02.2021 do vključno 15.03.2021 (do 23:59:59 ure).

Izklicna prodajna cena posameznega pogodbenega predmeta je določena in je razvidna iz Priloge 2 tega Vabila in že vključuje pripadajoči davek (2 % DPN pri rabljeni enoti oz. 9,5 % ali 22 % DDV pri novih enotah). Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne in bodo izločene iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »2017-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA NEPREMIČNINA TACENSKE BRZICE – ime in priimek ponudnika (fizična oseba) oz. naziv ponudnika (pravna oseba)«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

 V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca:

Nepremičninska družba d.o.o. (Re/max)

Tel. št: 080 73 15

E-mail: tacenskebrzice@re-max.si

oziroma na spletnem naslovu www.tacenskebrzice.eu.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali od 15.02.2021 do vključno 15.03.2021, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB - NEPREMIČNINE ID 2017

Podjetje