VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI  - DUTB ID 100672

Četrtek, 12. december 2019

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI - DUTB ID 100672

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup poslovnega kompleksa v Selnici ob Dravi– DUTB ID 100672 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

-     parcela 631 268/4 (ID 2568770), v izmeri 13.255 m2, na kateri stojijo stavbe z ID št. 181, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 189 in 191, ki v naravi predstavljajo proizvodno-skladiščne hale, poslovni aneks ter ostale pomožne ter infrastrukturne objekte, v skupni izmeri 8.357 m2 neto tlorisne površine, vse na naslovu Mariborska cesta 46, Selnica ob Dravi, skupaj s pisarniško in računalniško opremo, ki se nahaja v poslovnem aneksu,

-     parcela 631 268/5 (ID 4415119), v izmeri 59 m2, ki v naravi predstavlja pozidano stavbno zemljišče,

-     parcela 631 275/4 (ID 2410523), v izmeri 2.823 m2, ki v naravi predstavlja funkcionalno zemljišče k zemljišču ID znak: parcela 631 268/4

(v nadaljevanju se navajajo kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«.

Informativna prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v skupni višini 2.200.000,00 EUR, brez pripadajočega davka na nepremičnine (22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«) in davka na premičnine (22% DDV), ki bo naknadno obračunan v prodajni pogodbi in ga bo plačal kupec.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 15.01.2020 (do 11:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP POSLOVNEGA KOMPLEKSA V SELNICI OB DRAVI – DUTB ID 100672«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Odpiranje zavezujočih ponudb bo v roku trideset (30) dni od izteka Razpisnega Roka opravila 3 članska komisija na sedežu prodajalca. Odpiranje zavezujočih ponudb bo javno. Prodajalec bo obvestil ponudnike o času in kraju odpiranja zavezujočih ponudb predvidoma v roku treh (3) delovnih dni od izteka Razpisnega roka.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Borisu Vončini tel. št.040 503 255, elektronska pošta boris.voncina@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 10.01.2020.

 

Podjetje