VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU - DUTB ID 102111

Ponedeljek, 3. februar 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA V MARIBORU - DUTB ID 102111

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zazidanega stavbnega zemljišča  v Mariboru – DUTB ID 102111 (v nadaljevanju »Vabilo«) sta nepremičnini:

 z ID znakom: parcela 659 286 (ID 3444147) v velikosti 314,00 m2 in parcela 659 287 (ID 4116527) v velikosti 70,00 m2,  ki v naravi predstavlja zemljišče s starejšo stavbo, primerno za odstranitev, v skupni izmeri  384,00 m2, na naslovu Ruška cesta 4, 2000 Maribor, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d. , Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP  ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU - DUTB ID 102111.«

Izklicna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 40.000,00 EUR + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN oziroma 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)) in ga bo plačal kupec.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU - DUTB ID 102111« (v tem Vabilu se navaja tudi kot »Obrazec«).

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU v  - DUTB ID 102111«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 4.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Blažu Ribiču tel. št. 02 252 07 06, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro.

ZA VEČ INFORMACIJ SI PREBERITE VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZAZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA v MARIBORU – DUTB ID 102111 (PDF spodaj)

Podjetje