VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU - DUTB ID 760-004

Petek, 19. junij 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU - DUTB ID 760-004

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča v Bizoviku – DUTB ID 760-004 je zemljišče z

  • ID znakom parcela 1733 626/70 (ID 4387588), zemljišče v velikosti 20 m2, ki v naravi predstavlja del skupne infrastrukture - prečrpovališča za vse objekte projekta »Bizovik – urbanost v naravi« v Bizoviku, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000

Izklicna neto prodajna cena Predmeta Prodaje je določena v višini 4.000,00 + pripadajoči davek, ponudbe z nižjo ponudbeno ceno pa bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 30.06.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudniki morajo svoje zavezujoče ponudbe oddati po pošti s priporočeno poštno pošiljko, v zaprti ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Davčna ulica 1, 1000 Ljubljana, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU – DUTB ID 760-004«.

V primeru, da ponudba ne bo prispela pravočasno na zgoraj navedeni naslov prodajalca, bo ponudba izločena iz nadaljnjega postopka. Ponudniku, katerega ponudba se je izločila iz nadaljnjega postopka se bo vrnila vplačana varščina na način, kot ostalim neizbranim ponudnikom.

Prodajalec bo upošteval vsebinsko popolne zavezujoče ponudbe za nakup pogodbenega predmeta, podpisane s strani ponudnika, ki bodo oddane na izpolnjenem obrazcu »ZAVEZUJOČA PONUDBA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA V BIZOVIKU – DUTB ID 760-004«.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca

  • Mojca Ferfolja tel. št.01/42 93 468, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 29.06.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

OGLAS - DUTB ID 760-004

RAZPIS ZA ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB - DUTB ID 760-004

 

Podjetje