VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA Z OBJEKTI NA BLEDU (Hraše) – DUTB ID 861

Petek, 18. september 2020

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČA Z OBJEKTI NA BLEDU (Hraše) – DUTB ID 861

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišča z objekti na Bledu (Hraše) – DUTB ID 861 so nepremičnine:

  • z ID znakom: parcela 2155 1365/93, v izmeri 6.531 m2, ki v naravi predstavlja pozidano zemljišče, lastništvo do celote;
  • z ID znakom: parcela 2155 1365/34, v izmeri 19.806 m2, ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, lastništvo do celote;
  • z ID znakom: parcela 2155 1365/102, v izmeri 3.625 m2, ki v naravi predstavlja nepozidano zemljišče, lastništvo do celote;

ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 3.10.2020 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga Ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP NEPREMIČNINE NA BLEDU – DUTB ID 861«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca Edo Bečić, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 02.10.2020.

OGLAS NA SPLETNI STRANI DUTB

Podjetje