VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ OB MASARYKOVI CESTI V LJUBLJANI – DUTB ID 2183

Petek, 9. julij 2021

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ OB MASARYKOVI CESTI V LJUBLJANI – DUTB ID 2183

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup ZEMLJIŠČ OB MASARYKOVI CESTI V LJUBLJANI – DUTB ID 102183 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:

 • parcela 1737 2038/1 (ID 1005676), v izmeri 14 m2;
 • parcela 1737 2039/1 (ID 3860904), v izmeri 172 m2;
 • parcela 1737 2039/2 (ID 166456), v izmeri 916 m2;
 • parcela 1737 2040/1 (ID 2852741), v izmeri 33 m2;
 • parcela 1737 2040/3 (ID 3524914), v izmeri 6 m2;
 • parcela 1737 2043/1 (ID 2517479), v izmeri 305 m2;
 • parcela 1737 2043/2 (ID 2012325), v izmeri 112 m2;
 • parcela 1737 2044/1 (ID 3860905), v izmeri 412 m2;
 • parcela 1737 2044/2 (ID 837352), v izmeri 2 m2;
 • parcela 1737 2045 (ID 4364243), v izmeri 379 m2;
 • parcela 1737 2046/1 (ID 1005677), v izmeri 20 m2;
 • parcela 1737 2046/2 (ID 5371276), v izmeri 470 m2;
 • parcela 1737 2047/1 (ID 2180449), v izmeri 1749 m2;
 • parcela 1737 2047/2 (ID 2685604), v izmeri 1 m2;
 • parcela 1737 2048/1 (ID 4868419), v izmeri 1064 m2;
 • parcela 1737 2049 (ID 1676689), v izmeri 34 m2;
 • parcela 1737 2050/1 (ID 4868420), v izmeri 46 m2;
 • parcela 1737 2050/2 (ID 5035908), v izmeri 39 m2;
 • parcela 1737 2051 (ID 1509443), v izmeri 24 m2;
 • parcela 1737 2052 (ID 5371277), v izmeri 26 m2;
 • parcela 1737 2053/1 (ID 2012326), v izmeri 26 m2;
 • parcela 1737 2053/2 (ID 2180450), v izmeri 5 m2;
 • parcela 1737 2054/1 (ID 2349429), v izmeri 267 m2;
 • parcela 1737 2054/2 (ID 5035909), v izmeri 8 m2;
 • parcela 1737 2059/1 (ID 501389), v izmeri 128 m2;
 • parcela 1737 2059/2 (ID 2852742), v izmeri 5 m2;
 • parcela 1737 2059/3 (ID 3020443), v izmeri 4 m2;

ki v naravi predstavljajo zazidljiva zemljišča skupne velikosti 6.267 m2 ob Masarykovi cesti v Ljubljani, pozidana s starejšimi objekti, ki so delno v uporabi, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 5.000.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 09.08.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 2183-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ OB MASARYKOVI CESTI V LJUBLJANI – DUTB ID 102183«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Javno odpiranje zavezujočih ponudb bo dne 16.08.2021 ob 13.00 uri opravila 3 članska komisija na sedežu Prodajalca.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Miha Perme, tel. Št. 01 4293-483 elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 06.08.2021 .

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 2183

 

Podjetje