VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLEKSA RAŠICA GAMELJNE – DUTB ID 40-001

Sreda, 3. februar 2021

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP KOMPLEKSA RAŠICA GAMELJNE – DUTB ID 40-001

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup kompleksa RAŠICA v Gameljnah – DUTB ID 40-001  (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 1749 26/7 (ID 2360779), v izmeri 46 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 28/2 (ID 1546210), v izmeri 142 m2, v naravi stavba ID št. 1749-154, ki predstavlja kotlovnico;
 • parcela 1749 28/3 (ID 3898358), v izmeri 15 m2, v naravi stavba ID št. 1749-156, ki predstavlja skladišče maziv;
 • parcela 1749 28/7 (ID 1881598), v izmeri 584 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 28/8 (ID 4233810), v izmeri 97 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 28/9 (ID 6451270), v izmeri 114 m2, v naravi pozidano zemljišče - cesta;
 • parcela 1749 28/10 (ID 6451272), v izmeri 3.806 m2, v naravi stavba ID št. 1749-190, ki predstavlja vratarnico in osrednje dvorišče kompleksa;
 • parcela 1749 28/11 (ID 6451271), v izmeri 90 m2, v naravi pozidano zemljišče - cesta;
 • parcela 1749 29 (ID 1702999), v izmeri 3.503 m2, v naravi stavba ID št. 1749-150, ki predstavlja predilnico;
 • parcela 1749 34/1 (ID 360413), v izmeri 1.936 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 34/2 (ID 1870971), v izmeri 1.845 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 39/2 (ID 1535672), v izmeri 112 m2, v naravi stavba ID št. 1749-188, ki predstavlja servisno delavnico;
 • parcela 1749 40/1 (ID 2890116), v izmeri 319 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 40/2 (ID ), v izmeri 288 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 40/3 (ID ), v izmeri 775 m2, v naravi stavba ID št. 1749-196, ki predstavlja šivalnico in obrat družbene prehrane;
 • parcela 1749 40/6 (ID 4390673), v izmeri 102 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 40/7 (ID 193046), v izmeri 103 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 46/1 (ID 2326394), v izmeri 199 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 46/2 (ID 311125), v izmeri 173 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 46/3 (ID 5348450), v izmeri 110 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 47/3 (ID 3166124), v izmeri 310 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 48/1 (ID 3670142), v izmeri 323 m2, v naravi pozidano zemljišče - dvorišče;
 • parcela 1749 48/4 (ID 4677108), v izmeri 184 m2, v naravi pozidano zemljišče – dvorišče;

ki v naravi predstavljajo 23 zemljiških parcel v skupni izmeri 15.176 m2 in industrijske stavbe na naslovu Zgornje Gameljne 20, 1211 Ljubljana-Šmartno, v skupni izmeri 6.571 m2, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.800.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP KOMPLEKS RAŠICA GAMELJNE – DUTB ID 40-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 3.3.2021 (do 23:59:59 ure).

Morebitni ponudniki  lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, Mišo Josip Ivanec, tel. št. 030 602 711, elektronska pošta miso-josip.ivanec@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 2.3.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

OGLAS NEPREMIČNINE - DUTB 40-001

Podjetje