VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA KOLIČEVO – DUTB ID 5097

Petek, 8. januar 2021

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA KOLIČEVO – DUTB ID 5097

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega zemljišča Količevo – DUTB ID 5097 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju »Prodajalec«), z naslednjimi ID znaki:

 • parcela 1959 116 (ID 5057279) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 117 (ID 4218369) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 124 (ID 2082491) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 127/2 (ID 3522374) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 127/4 (ID 404687) – delež do 5/6,
 • parcela 1959 128/14 (ID 331375) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 128/15 (ID 404688) – delež do 5/6,
 • parcela 1959 128/16 (ID 2167494) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 128/17 (ID 4159681) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 129 (ID 4880976) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 130 (ID 179179) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 131 (ID 682195) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 920/1 (ID 748512) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 921/10 (ID 580014) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 921/11 (ID 3940155) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 921/12 (ID 1587688) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 922/1 (ID 2145535) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 922/2 (ID 3829256) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 923/1 (ID 3658055) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 923/3 (ID 299980) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/1 (ID 1977133) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/2 (ID 5329715) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/3 (ID 1475514) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 924/4 (ID 3291459) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/1 (ID 299995) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/2 (ID 1809294) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/3 (ID 2880831) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 925/4 (ID 2475565) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 926/1 (ID 3321348) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 926/2 (ID 3819181) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 927/3 (ID 4721641) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 927/6 (ID 3586510) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 927/7 (ID 2242282) – delež do celote (1/1),
 • parcela 1959 928/2 (ID 2309113) – delež do ene polovice ½,
 • parcela 1959 929/2 (ID 2140623) – delež do ene polovice ½.

Izklicna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 2.000.000,00 EUR + pripadajoči davek. Ponudbe z nižjo ponudbeno ceno bodo obravnavane kot neustrezne oz. nepopolne.

Rok za sprejem zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 09.02.2021 (do 23:59:59 ure.)

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini, na katerem mora biti viden datum plačila, je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČA KOLIČEVO - DUTB ID 5097«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca Meti Šuštaršič, tel. št. 01/429 38 55, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 05.02.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavnici Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA) ter plačati Varščino.

OGLAS DUTB - NEPREMIČNINA ID 5097

 

Podjetje