VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP  ZEMLJIŠČ V BRITOFU PRI KRANJU– DUTB ID 1559-001

Petek, 21. maj 2021

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V BRITOFU PRI KRANJU– DUTB ID 1559-001

Pogodbeni predmet v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup zemljišč v Britofu pri Kranju – DUTB ID 1559-001 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

parcela 2105 1976 (ID 7157599), v izmeri 457 m2;

parcela 2105 1977 (ID 7157600), v izmeri 453 m2;

parcela 2105 1978 (ID 7157601), v izmeri 482 m2;

parcela 2105 1979 (ID 7157602), v izmeri 513 m2;

parcela 2105 1981 (ID 7157615), v izmeri 523 m2;

parcela 2105 1983 (ID 7157603), v izmeri 415 m2;

parcela 2105 1984 (ID 7157604), v izmeri 416 m2;

parcela 2105 1985 (ID 7157605), v izmeri 415m2;

parcela 2105 1986 (ID 7157606), v izmeri 504 m2;

parcela 2105 1989 (ID 7157607), v izmeri 416 m2;

parcela 2105 1990 (ID 7157608), v izmeri 415 m2;

parcela 2105 1991 (ID 7157609), v izmeri 531 m2;

parcela 2105 2017 (ID 7157611), v izmeri 782 m2;

parcela 2105 2019 (ID 7157579), v izmeri 598 m2;

parcela 2105 2020 (ID 7157614), v izmeri 65 m2;

parcela 2105 2021 (ID 7157574), v izmeri 497 m2;

parcela 2105 2022 (ID 7157577), v izmeri 457 m2;

parcela 2105 2023 (ID 7157578), v izmeri 271 m2;

parcela 2105 2024 (ID 7157575), v izmeri 455 m2;

parcela 2105 2025 (ID 7157576), v izmeri 349 m2;

parcela 2105 2026 (ID 7157678), v izmeri 334 m2;

parcela 2105 2027 (ID 7157590), v izmeri 577 m2;

parcela 2105 2028 (ID 7157591), v izmeri 612 m2;

parcela 2105 2029 (ID 7157588), v izmeri 452 m2;

parcela 2105 2030 (ID 7157589), v izmeri 478 m2;

parcela 2105 2031 (ID 7157586), v izmeri 462 m2;

parcela 2105 2032 (ID 7157587), v izmeri 547 m2;

parcela 2105 2033 (ID 7157592), v izmeri 615 m2;

parcela 2105 2034 (ID 7157593), v izmeri 287 m2;

parcela 2105 2035 (ID 7157594), v izmeri 288 m2;

parcela 2105 2036 (ID 7157595), v izmeri 288 m2;

parcela 2105 2037 (ID 7157596), v izmeri 289 m2;

parcela 2105 2038 (ID 7157597), v izmeri 288 m2;

parcela 2105 2039 (ID 7157598), v izmeri 578 m2;

parcela 2105 2040 (ID 7157610), v izmeri 246 m2;

parcela 2105 2041 (ID 7157612), v izmeri 1.590 m2;

parcela 2105 2042 (ID 7157585), v izmeri 564 m2;

parcela 2105 2043 (ID 7157584), v izmeri 448 m2;

parcela 2105 2044 (ID 7157583), v izmeri 449 m2;

parcela 2105 2045 (ID 7157582), v izmeri 450 m2;

parcela 2105 2046 (ID 7157581), v izmeri 448 m2;

parcela 2105 2047 (ID 7157580), v izmeri 556 m2;

parcela 2105 2048 (ID 7157613), v izmeri 163 m2;

 

ki v naravi predstavljajo nepozidana zazidljiva zemljišča v skupni velikosti 20.023 m2, v Britofu pri Kranju, namenjena stanovanjski gradnji skladno z Odlokom o občinskem lokacijskem načrtu območje Br1 – Britof jug, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Rok za oddajo zavezujočih ponudb (Razpisni Rok) je do vključno 21.6.2021 (do 23:59:59 ure.)

Informativna neto prodajna cena pogodbenega predmeta je določena v višini 1.950.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Ponudnik je dolžan znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe (potrdilo o plačani varščini na katerem mora biti viden datum plačila je obvezna priloga ponudbe), na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »__-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »VARŠČINA ZA NAKUP ZEMLJIŠČ V BRITOFU PRI KRANJU– DUTB ID 1559-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje ponudnika v tem postopku izbire ponudnikov in prodaje.

V primeru, da ponudnik Varščine ne bo plačal znotraj Razpisnega Roka, in sicer do oddaje ponudbe, hkrati pa tudi ne bo vidno plačilo na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje en (1) delovni dan po izteku Razpisnega Roka, bo ponudba takega ponudnika izločena iz nadaljnje obravnave in postopka prodaje.

Morebitni ponudniki lahko pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051-690-050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro, do vključno 18.6.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za pridobitev dodatnih informacij in Razpisni Rok, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med občinami oziroma statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 1559-001

 

Podjetje