VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA HOČKEM POHORJU – DUTB ID 100267

Torek, 20. julij 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STAVBNEGA ZEMLJIŠČA NA HOČKEM POHORJU – DUTB ID 100267

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stavbnega zemljišča na Hočkem Pohorju – DUTB ID 100267 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

- parcela 699 405 (ID 5275954) v izmeri 2.230 m2,

- parcela 699 406/19 (ID 1078204) v izmeri 2.805 m2,

- parcela 699 406/20 (ID 1245944) v izmeri 2.640 m2,

- parcela 699 406/26 (ID 1581460) v izmeri 2.680 m2,

 

ki v naravi predstavljajo nepozidana stavbna zemljišča v skupni izmeri  10.355 m2 na Hočkem Pohorju, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 175.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22%), ki ga bo plačal kupec. Začetna cena pogodbenega predmeta bo na e-dražbi za en minimalen korak višanja nižja od izklicne cene.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 10.08.2021 do 12. ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. 100267«.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 11.08.2021 ob 13. uri.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »SI 00-2021-0267«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba STAVBNO ZEMLIŠČE, HOČKO POHORJE«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 10.08.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca Edu Bečiću, tel. št. 01 42 93 463 ali 040 977 325, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 10.08.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka, upoštevaje vse smernice Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 267

Podjetje