VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – KOMPLEKS LADJEDELNICA IZOLA – DUTB ID 51

Torek, 12. januar 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – KOMPLEKS LADJEDELNICA IZOLA – DUTB ID 51

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – kompleks Ladjedelnica Izola – DUTB ID 51 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju »Prodajalec«), z naslednjimi ID znaki:

 • parcela 2626 116/1 (ID 3915399), v izmeri 4.959 m2,
 • parcela 2626 116/5 (ID 388158), v izmeri 3.514 m2,
 • parcela 2626 116/6 (ID 3579338), v izmeri 2.977 m2,
 • parcela 2626 116/7 (ID 2066738), v izmeri 810 m2,
 • parcela 2626 116/8 (ID 2572021), v izmeri 468 m2,
 • parcela 2626 116/9 (ID 1253630), v izmeri 146 m2,
 • parcela 2626 116/10 (ID 1421572), v izmeri 1.482 m2,
 • parcela 2626 116/11 (ID 1395575), v izmeri 822 m2,
 • parcela 2626 117 (ID 351160), v izmeri 1.300 m2,
 • parcela 2626 118/1 (ID 358107), v izmeri 1.874 m2,
 • parcela 2626 118/2 (ID 1030013), v izmeri 723 m2,
 • parcela 2626 119 (ID 4586209), v izmeri 163 m2,
 • parcela 2626 120 (ID 262439), v izmeri 1.454 m2,
 • parcela 2626 121/1 (ID 1022782), v izmeri 419 m2,
 • parcela 2626 121/2 (ID 2366610), v izmeri 208 m2,
 • parcela 2626 123/1 (ID 624876), v izmeri 305 m2,
 • parcela 2626 123/2 (ID 121803), v izmeri 57 m2,
 • parcela 2626 124/3 (ID 5158189), v izmeri 2.249 m2,
 • parcela 2626 124/4 (ID 3815077), v izmeri 1.509 m2,
 • parcela 2626 124/5 (ID 5163657), v izmeri 4.809 m2,
 • parcela 2626 124/7 (ID 2645103), v izmeri 5.004 m2,
 • parcela 2626 124/13 (ID 3171659), v izmeri 3.719 m2,
 • parcela 2626 124/20 (ID 2714414), v izmeri 2.481 m2,
 • parcela 2626 124/21 (ID 5064894), v izmeri 50 m2,
 • parcela 2626 124/22 (ID 3553839), v izmeri 437 m2,
 • parcela 2626 124/23 (ID 3049548), v izmeri 116 m2,

ki v naravi predstavljajo komunalno opremljena zemljišča v skupni izmeri 42.055 m2, na katerih so starejši ladjedelniški in industrijski objekti, primerni za rušenje, na naslovu Cankarjev drevored 23, 6310 Izola – Isola.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 6.610.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV z »Izjavo za izbiro obdavčitve prometa z nepremičninami«), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Ladjedelnica Izola – DUTB ID 51«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 50.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  19.02.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Z vplačilom Varščine v višini 50.000,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za pogodbeni predmet draženja.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Razpisni elementi elektronske javne dražbe (E-dražbe) so sledeči:

 • elektronska prijava na E-dražbo do 19.02.2021 do 23:59:59 ure (razpisni rok)
 • plačilo varščine v znesku 50.000,00 EUR do 19.02.2021 (potrdilo o plačilu varščine je obvezna priloga ob elektronski prijavi)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 19.02.2021
 • do 23.02.2021 do 16.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • 25.02.2021 ob 10.00 – začetek E-dražbe
 • korak za dražitev 10.000 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku prodajalca Andrej Filipič, tel. št. (01) 429 34 79, GSM: 040 424 060, elektronska pošta andrej.filipic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 202.23.021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni Rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Več o sami prijavi na E-dražbo si preberite v priloženem Vabilu e-dražba Ladjedelnica.

OGLAS DUTB – NEPREMIČNINE ID 51

Podjetje