VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – SKLADIŠČNEGA PROSTORA V OBJEKTU NA NASLOVU GRADNIKOVE BRIGADE 11, LJUBLJANA DUTB ID 2167-001

Torek, 1. september 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – SKLADIŠČNEGA PROSTORA V OBJEKTU NA NASLOVU GRADNIKOVE BRIGADE 11, LJUBLJANA DUTB ID 2167-001

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – skladiščnega prostora v objektu na naslovu Gradnikove brigade 11, Ljubljana – DUTB ID 2167-001 je nepremičnina z ID znakom:

  • del stavbe 2680-87-5, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 20.000,00 EUR + pripadajoči davek.

Pripadajoči davek bo naveden v kasneje sklenjeni prodajni pogodbi (2% DPN) in ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »2167-001-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba 2167-001«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 2.000,00 EUR za pogodbeni predmet, kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno petka, 25.09.2020 do 24:00:00 ure.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do petka, 25.09.2020 do 24:00:00 ure pravilno elektronsko prijavili (obrazec »Prijava na e-dražbo 2167-001« na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ – v rubriko, št. 2167-001.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom prodajalca:

Andrej Filipič

Telefon: 040 424 060

Elektronska pošta: andrej.filipic@dutb.eu

in sicer od ponedeljka do petka med 9.00 in 15.00 uro, do vključno 30.09.2020.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19.

(https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Oglas na strani DUTB

Podjetje