VABILO ZA E - JAVNO DRAŽBO – STANOVANJA S KOMERCIALNO OZNAKO 2N-01/60 – KOPRSKA VRATA DUTB ID 39

Torek, 14. julij 2020

VABILO ZA E - JAVNO DRAŽBO – STANOVANJA S KOMERCIALNO OZNAKO 2N-01/60 – KOPRSKA VRATA DUTB ID 39

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin – stanovanja (s pripadajočo shrambo in dvema parkirnima mestoma) v objektu Koprska vrata – DUTB ID 39 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »E-dražba«) so nepremičnine navedeni v Prilogi 2 tega Vabila, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena je 208.902,00 EUR, s pripadajočim davkom (po stopnji 9,5 % (DDV)) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »39-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba KV 2-2020«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR za pogodbeni predmet (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Varščino je potrebno plačati pred oddajo "Prijave na E-dražbo" (do 21.8.2020), na računu DUTB pa mora biti vidna najkasneje do 24.8.2020, do konca dne.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do petka, 21.8.2020 do 24:00:00 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec »Prijava na e-dražbo KV 2-2020« (v nadaljevanju: »Prijava«)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. KV 2-2020.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo in pridobijo dodatne informacije po predhodnem dogovoru s predstavnikom Prodajalca:

RE/MAX, Nepremičninska družba, d.o.o.,

Telefon: 080 73 15,

Elektronska pošta: info@koprskavrata.eu;

oziroma na spletnem naslovu www.koprskavrata.eu.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

OGLAS DUTB ID 39

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO - DUTB ID 39

Podjetje