VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN – 2 ZUNANJI PARKIRNI MESTI v KRANJU – DUTB ID 5087 - 005 in DUTB ID 5087 - 006

Četrtek, 28. maj 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNIN – 2 ZUNANJI PARKIRNI MESTI v KRANJU – DUTB ID 5087 - 005 in DUTB ID 5087 - 006

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnin – 2 zunanji parkirni mesti v Kranju – DUTB ID 5087 – 005 in DUTB ID 5087 - 006 (v nadaljevanju »Vabilo« ali »e- dražba«) sta nepremičnini:

  • z ID znakom: parcela 2100 886/41 (ID 4185156), DUTB ID 5087-005,  ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v izmeri  12 m2, na naslovu Levstikova 6, 4000 Kranj, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«);
  • z ID znakom: parcela 2100 886/43 (ID 3848838), DUTB ID 5087-006, ki v naravi predstavlja zunanje parkirno mesto v izmeri 16 m2, na naslovu Levstikova 6, 4000 Kranj, lastništvo do celote (v nadaljevanju se navaja kot »pogodbeni predmet«), ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna cena za vsak posamezni pogodbeni predmet znaša 5.856 EUR, s pripadajočim davkom (po stopnji 22 % DDV) in ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic 00 »5087-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine DUTB ID 5087«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 600,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelj z vplačilom varščine pridobi pravico draženja za kateregakoli od pogodbenih predmetov draženja, ki ga bo označil v Prijavi.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 12.06.2020 do 24:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo PM (KRANJ) - DUTB ID 5087-005« ali »Prijava na e-dražbo PM (KRANJ) - DUTB ID 5087-006«;
  • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 11.6.2020 do 24:00:00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet:

-  z ID znakom: 2100 886/41 (ID 4185156), DUTB ID 5087-005 se bo začela dne 18.6.2020 ob 9:00 uri

-  z ID znakom: 2100 886/43 (ID 3848838), DUTB ID 5087-006 se bo začela dne 18.6.2020 ob 10:30 uri.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri skrbniku nepremičnine  Ivi Kozar tel. št.01 429 38 34, e-mail: iva.kozar@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 16.6.2020.

Podjetje