VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V KAMNIKU IN NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – DUTB ID 889

Torek, 28. september 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – HIŠE V KAMNIKU IN NEPOZIDANEGA STAVBNEGA ZEMLJIŠČA – DUTB ID 889

PREDMET PRODAJE

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - HIŠE V KAMNIKU – DUTB ID 889 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znak:

 • parcela 1911 784/5 (ID 6092643) v izmeri 179 m2,
 • parcela 1911 784/6 (ID 6092644) v izmeri 3.308 m2;
 • parcela 1911 784/7 (ID 6092645) v izmeri 252 m2,
 • parcela 1911 784/8 (ID 6092646) v izmeri 375 m2,
 • parcela 1911 784/9 (ID 6092647) v izmeri 3 m2,
 • parcela 1911 815/1 (ID 6093358) v izmeri 2 m2,
 • parcela 1911 815/2 (ID 6093359) v izmeri 98 m2,
 • parcela 1911 816 (ID 3951990) v izmeri 1.017 m2,

ki v naravi predstavljajo:

 • enostanovanjsko stavbo na naslovu Perovo 2, Kamnik, ID št. 1911-2286, stoječo na zemljišču ID znak: parcela 1911 816 v izmeri 1.017 m2, etažnosti K+P+M, skupne neto tlorisne površine 443,00 m2 in uporabne površine 227,60 m2 (GURS podatki), zgrajeno leta 1996, potrebno osvežitve in sanacije, s pripadajočima funkcionalnima zemljiščema ID znak: parceli 1911 784/5 in 1911 784/7 v skupni izmeri 431 m2 ter
 • nepozidana stavbna zemljišča ID znak: parcele 1911 784/6, 1911 784/8, 1911 784/9, 1911 815/1 in 1911 815/2, v skupni izmeri 3.786 m2,

vse lastništvo do celote, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 651.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočih davkov (za hišo s funkcionalnim zemljiščem 2% DPN oz. 9,5% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti) in 22% DDV za nepozidana stavbna zemljišča), ki jih bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  889-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba hiša v Kamniku - DUTB ID 889«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 14.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. 889.

Prodajalec bo omogočil sodelovanje na E-dražbi dražitelju, ki bo najkasneje do 13.10.2021 do 23:59:59 ure:

 • pravilno izpolnil obrazec Prijava;
 • pravočasno plačal Varščino in ob prijavi priložil potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdil izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 15.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 15.10.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Meta Šuštaršič, tel. št. 01 42 93 855, elektronska pošta meta.sustarsic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 12.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS NEPREMIČNINE ID 889

 

Podjetje