VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2

Petek, 13. september 2019

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2

VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - shrambe v mansardi apartmajskega objekta B2, DUTB ID 136-002 (v nadaljevanju »Objava«) je nepremičnina - del stavbe z ID znakom:

  • del stavbe 699-765-14 (ID 5513353), ki v naravi predstavlja shrambo v mansardi  II (4. etaža), v izmeri 9,46 m2 kot posamezni del stavbe na naslovu Hočko Pohorje 131, 2311 Hoče,  z identifikacijsko številko 14.E, do celote, (v nadaljevanju »e-dražba«),

ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »prodajalec«).

Izklicna cena za pogodbeni predmet znaša 6.000,00 EUR in sicer brez pripadajočega 22% DDV, ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »136-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Shramba B2-2019«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje 24.09.2019 do 12:00:00 ure, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu prodajalca.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu: https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji.

Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 25.09.2019 do 15:00:00 ure (v nadaljevanju: Razpisni rok) pravilno elektronsko prijavili (obrazec  »Prijava na e-dražbo Shramba B2-2019« (v nadaljevanju: Prijava)) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si// - v rubriko »Odprte dražbe«, št. Shramba B2-2019.

Če dva ali več dražiteljev vplača Varščino, pa nihče od njih ne draži (vsaj enkrat ne dvigne cene), se bo e-dražba pogodbenega predmeta štela za neuspešno.

Dražitelji bodo takoj po uspešni Prijavi na odprto e-dražbo, na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si// prejeli elektronsko sporočilo s prijavljenimi podatki (podatki o dražitelju) in opisanim predmetom draženja, in sicer na elektronski naslov, ki so ga vnesli v prijavi na odprto e-dražbo. Elektronsko sporočilo bodo PREJELI IZKLJUČNO DRAŽITELJI, KI SO USPEŠNO OPRAVILI ELEKTRONSKO PRIJAVO. Prejem potrebnih podatkov o dražitelju (t. j. podatki, ki se bodo privzeli v morebitno kasnejšo prodajno pogodbo, kot so deleži v primeru morebitnih solastništev ipd.) in potrdila o vplačani Varščini je pogoj, da bo lahko izvajalec e-dražbe pravočasno posredoval na elektronske naslove dražiteljev potrebne podatke za sodelovanje na e-dražbi.  V kolikor dražitelj po prijavi ne bo prejel elektronskega sporočila, naj najprej preveri, če je bilo sporočilo preusmerjeno med 'Nezaželena sporočila', sicer naj kontaktira tehnično pomoč (telefon 0590 75 608 ali info@praetor.si), oziroma mora uspešnost prijave preveriti pri kontaktni osebi prodajalca za tehnična pojasnila izvedbe e-dražb Sebastian Turk, email: sebastian.turk@dutb.eu.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije do 23.09.2019 pri skrbniku nepremičnine - Edo Bečić na edo.becic@dutb.eu ali po telefonu 01/429-34-63.

Dogovor o ogledu mora biti potrjen najkasneje 1 delovni dan pred predvidenim ogledom do 10.00 ure.

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 27.09.2019 ob 10:00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 70 minut. Sistem pogojnega podaljševanja je zastavljen na sledeči način: če bo v zadnji minuti pred iztekom javne dražbe katerikoli dražitelj uspešno zvišal ceno, se bo e-dražba avtomatično podaljšala za nadaljnjo minuto (kar bo razvidno vsem ponudnikom v realnem času znotraj sistema).

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 500,00 EUR. Dražiteljem bo sistem ves čas, od začetka e-dražbe, ko bodo identificirani v sistem, kazal preostanek časa do zaključka e-dražbe, morebitna podaljšana e-dražbe, trenutno najboljšo ponudbo, vendar brez identifikacijske navedbe, kateri dražitelj jo je podal, ter zadnjo podano ceno dražitelja, ki je vpisan v sistem. Sistem bo nudil možnost draženja (podaje nove cene, ki bo najmanj za 500,00 EUR višja od vsakokratne trenutno aktualne cene, ali višja). V primeru, da ponudnik želi zvišati ceno za trikratnik ali več najmanjšega možnega koraka višanja cene, ga informacijski sistem pred samo oddajo take ponudbe z dodatnim opozorilom opozori na toliko višji znesek in ponudnik mora tako ceno ponovno potrditi, šele po potrditvi se le-ta pošlje v informacijski sistem.

Pravila in navodila za sodelovanje na elektronski dražbi so objavljena v prilogi: VABILO NA E-DRAŽBO.

V Ljubljani, dne 13.09.2019

Podjetje