VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP PARKIRNIH MEST POD SOSESKO KOSTANJEVI CVETOVI ID 2104

Četrtek, 27. maj 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP PARKIRNIH MEST POD SOSESKO KOSTANJEVI CVETOVI ID 2104

Predmet prodaje so nepremičnine – 29 garažnih parkirnih mest, navedene v Prilogi 1 tega vabila za elektronsko javno dražbo za nakup parkirnih mest pod sosesko Kostanjevi cvetovi, Videm, Dol pri Ljubljani – DUTB ID 102104 (v nadaljevanju »Vabilo«), ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicne cene za vsak posamezen pogodbeni predmet so objavljene v Prilogi 1 tega Vabila, in sicer so cene s pripadajočim davkom (po stopnji 22% DDV), ki ga plača kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba PM Kostanjevi cvetovi - ID 2104«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 500,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Z vplačilom Varščine v višini 500,00 EUR dražitelj pridobi pravico draženja za kateregakoli od pogodbenih predmetov draženja, ki ga bo označil v Prijavi.

V primeru, da želi dražitelj kupiti več pogodbenih predmetov je potrebno na transakcijski račun Prodajalca iz 1. odstavka te točke nakazati toliko Varščin, kolikor pogodbenih predmetov želi dražitelj kupiti.

Varščino za pogodbeni predmet je treba plačati pred oddajo »Prijave na e-dražbo, PM Kostanjevi cvetovi - ID 2104« (v nadaljevanju: »Prijava«). Ob sami Prijavi je potrebno priložiti potrdilo o plačilu Varščine, kar je bistven pogoj za veljavnost Prijave in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 30.6.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/

Elektronska dražba za vsak posamezen pogodbeni predmet s komercialno oznako in z ID znakom bo potekala:

2.7.2021:

 • 102104-001, del stavbe 1761-773-153, ob 08:30 uri,
 • 102104-002, del stavbe 1761-773-157, ob 09:00 uri,
 • 102104-003, del stavbe 1761-773-159, ob 09:30 uri,
 • 102104-004, del stavbe 1761-773-161, ob 10:00 uri,
 • 102104-005, del stavbe 1761-773-162, ob 10:30 uri,
 • 102104-006, del stavbe 1761-773-178, ob 11:00 uri,
 • 102104-007, del stavbe 1761-773-180, ob 11:30 uri,
 • 102104-008, del stavbe 1761-773-269, ob 12:00 uri,
 • 102104-009, del stavbe 1761-773-190, ob 12:30 uri,
 • 102104-010, del stavbe 1761-773-192, ob 13:00 uri,
 • 102104-011, del stavbe 1761-773-194, ob 13:30 uri,
 • 102104-012, del stavbe 1761-773-195, ob 14:00 uri,
 • 102104-013, del stavbe 1761-773-196, ob 14:30 uri,
 • 102104-014, del stavbe 1761-773-202, ob 15:00 uri,

in 5.7.2021:

 • 102104-015, del stavbe 1761-773-203, ob 08:30 uri,
 • 102104-016, del stavbe 1761-773-212, ob 09:00 uri,
 • 102104-017, del stavbe 1761-773-213, ob 09:30 uri,
 • 102104-018, del stavbe 1761-773-216, ob 10:00 uri,
 • 102104-019, del stavbe 1761-773-219, ob 10:30 uri,
 • 102104-020, del stavbe 1761-773-220, ob 11:00 uri,
 • 102104-021, del stavbe 1761-773-273, ob 11:30 uri,
 • 102104-022, del stavbe 1761-773-225, ob 12:00 uri,
 • 102104-023, del stavbe 1761-773-226, ob 12:30 uri,
 • 102104-024, del stavbe 1761-773-229, ob 13:00 uri,
 • 102104-025, del stavbe 1761-773-231, ob 13:30 uri,
 • 102104-026, del stavbe 1761-773-274, ob 14:00 uri,
 • 102104-027, del stavbe 1761-773-241, ob 14:30 uri,
 • 102104-028, del stavbe 1761-773-242, ob 15:00 uri,
 • 102104-029, del stavbe 1761-773-264, ob 15:30 uri.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije pri predstavniku Prodajalca Mojca Ferfolja, tel. št. 051 690 050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 24.6.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov) bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 2104

Podjetje