VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI – DUTB ID 152-025

Torek, 12. maj 2020

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP STANOVANJA V OBJEKTU CELOVŠKI DVORI V LJUBLJANI – DUTB ID 152-025

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup stanovanja v objektu Celovški dvori v Ljubljani – DUTB ID 152-025 (v nadaljevanju »Vabilo«) je eno stanovanje s pripadajočo shrambo in parkirnim mestom, z ID znaki in opisom v nadaljevanju (v nadaljevanju se navajajo skupaj tudi kot »pogodbeni predmet«), ki se nahajajo v stanovanjsko poslovni stavbi z ID znakom: stavba 1739-6767, na naslovu Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Pogodbeni predmet predstavljajo slednje nepremičnine z ID znakom:

  • del stavbe 1739-6767-211 (ID 5731496) – stanovanje s površino dela stavbe 33,0 m2 in uporabno površino dela stavbe 28,6 m2, ki se nahaja v 7. etaži stanovanjsko poslovne stavbe Rakuševa ulica 28, 1000 Ljubljana (vir: GURS podatki);
  • del stavbe 1739-6767-1055 (ID 5732339) – shramba s površino dela stavbe 10,4 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);
  • del stavbe 1739-6767-1765 (ID 5733271) – parkirno mesto s površino dela stavbe 29,3 m2, ki se nahaja v 1. etaži iste stanovanjsko poslovne stavbe (vir: GURS podatki);


Nepremičnine iz prejšnjega odstavka se navajajo skupaj ali posamično tudi kot »pogodbeni predmet«.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec  »Prijava na e-dražbo Celovški dvori– DUTB ID 152-025«;
  • pravočasno plača varščino in priloži potrdilo o plačilu varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 01.06.2020 do 23:59:59 ure.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Celovški dvori– DUTB ID 152-025«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Plačilo varščine mora biti izvedeno do konca roka prijave in vidno na zgoraj navedenem računu prodajalca najkasneje do vključno 02.06.2020.

E-dražba se bo izvedla v skladu s pravili e-dražbe objavljenimi na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/sl/Splosni-pogoji. Video navodila za prijavo na posamezno e-dražbo ter za samo draženje so na voljo na spletnem naslovu:  https://dutb.edrazbe.si/

E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije predstavniku prodajalca Miha Perme, tel. št. 01 42 93 483, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 01.06.2020.

Ogledi pogodbenih predmetov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19 (https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/nepremicninski_posli.pdf).

OGLAS DUTB ID 152-025

Podjetje