VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP APARTHOTELA NATURA V NAZARJAH – DUTB ID 406

Četrtek, 3. junij 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP APARTHOTELA NATURA V NAZARJAH – DUTB ID 406

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup Aparthotela Natura v Nazarjah – DUTB ID 406 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znaki:

 • parcela 938 448/3 v izmeri 1.967 m2, ki v naravi predstavlja Aparthotel Natura, lastništvo do celote,
 • parcela 938 449/3 v izmeri 367 m2, ki v naravi predstavlja dodatno parkirišče ob hotelu, lastništvo do celote,
 • parcela 938 522/0 v izmeri 3.902 m2, ki v naravi predstavlja parkirišče nasproti hotela in zelenico, lastništvo do celote,

in so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 350.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 2900 0005 1319 162, voden pri UNICREDIT BANKA SLOVENIJA d.d., sklic »00-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba Aparthotel Natura - DUTB ID 406«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 10.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  17.06.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca, Edo Bečić, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 16.06.2021.

Ogledi pogodbenega(-ih) predmeta(-ov bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

 

Aparthotel Natura se prodaja na način elektronske javne dražbe (E-dražbe) z razpisnimi elementi:

 • ogledi do 16.6.2021
 • elektronska prijava na E-dražbo do 17.6.2021 do 12:00 ure (razpisni rok)
 • plačilo varščine v znesku 10.000,00 EUR do 17.6.2021 (potrdilo o plačilu varščine)
 • plačilo varščine mora biti vidno na računu DUTB do vključno 17.6.2021
 • do 18.6.2021 do 10.00 ure prejme dražitelj potrebne identifikacijske podatke za dostop do E-dražbe (žeton) – v primeru, če je prijava popolna
 • 18.6.2021 ob 13:00 uri – začetek E-dražbe
 • korak za dražitev 1000,00 EUR.

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 406

Podjetje