VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE PARMOVA v LJUBLJANI – DUTB ID 100031

Ponedeljek, 25. oktober 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE PARMOVA v LJUBLJANI – DUTB ID 100031

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - zemljišča v Ljubljani - DUTB ID 100031 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

 • parcela 2636 2191/10 (ID 3783061) v zmeri 314,00 m2,
 • parcela 2636 2191/11 (ID 6329584) v izmeri 564,00 m2,
 • parcela 2636 2191/3 (ID 3783061) v izmeri 983,00 m2,
 • parcela 2636 2191/9 (ID 6329586) v izmeri 61,00 m2,
 • parcela 2636 2192/13 (ID 3911662) v izmeri 7,00 m2,
 • parcela 2636 2192/14 (ID 3573626) v izmeri 43,00 m2,
 • parcela 2636 2192/16 (ID 1222148) v izmeri 150,00 m2,
 • parcela 2636 2192/30 (ID 3238906) v izmeri 9,00 m2,
 • parcela 2636 2192/33 (ID 3911162) v izmeri 15,00 m2,
 • parcela 2636 2192/34 (ID 6329601) v izmeri 47,00 m2,
 • parcela 2636 2192/35 (ID 6329602) v izmeri 101,00 m2,
 • parcela 2636 2192/39 (ID 6329603) v izmeri 386,00 m2,
 • parcela 2636 2192/41 (ID 6329604) v izmeri 243,00 m2,
 • parcela 2636 2192/42 (ID 6329605) v izmeri 3.169,00 m2,
 • parcela 2636 2192/45 (ID 6992532) v izmeri 136,00 m2,
 • parcela 2636 2193/5 (ID 6005056) v izmeri 163,00 m2,
 • parcela 2636 2196/1 (ID 5293754) v izmeri 4.008,00 m2,
 • parcela 2636 2196/10 (ID 423950) v izmeri 13,00 m2,
 • parcela 2636 2196/11 (ID 3447330) v izmeri 335,00 m2,
 • parcela 2636 2196/14 (ID 2827692) v izmeri 484,00 m2,
 • parcela 2636 2196/2 (ID 4790302) v izmeri 409,00 m2,
 • parcela 2636 2196/3 (ID 5010704) v izmeri 74,00 m2,
 • parcela 2636 2196/4 (ID 4674869) v izmeri 182,00 m2,
 • parcela 2636 2196/5 (ID 3447329) v izmeri 490,00 m2,
 • parcela 2636 2196/6 (ID 1096048) v izmeri 58,00 m2,
 • parcela 2636 2196/8 (ID 88603) v izmeri 13,00 m2,
 • parcela 2636 2196/9 (ID 88604) v izmeri 13,00 m2,
 • parcela 2636 2197/3 (ID 6214495) v izmeri 75,00 m2,

 

ki v naravi predstavlja osemindvajset stavbnih zemljišč s pripadajočimi objekti, v skupni izmeri  12.545,00 m2, ob Parmovi cesti in Kurilniški ulici v Ljubljani, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 4.200.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0031 matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče Parmova - DUTB ID 100031«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 100.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 25.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 24.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka, bodo najkasneje do dne 26.11.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 26.11.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Miha Perme, tel. št. 01 429 34 83, elektronska pošta miha.perme@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 24.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 31

 

Podjetje