VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE v MEDNEM – DUTB ID 0954

Sreda, 6. oktober 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE - ZEMLJIŠČE v MEDNEM – DUTB ID 0954

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – zemljišče v Mednem – DUTB ID 0954 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine:  

ID znak Površina %  lastništva Lastniška površina
1752 1097/2 (ID 323466) 555 100 555
1752 1098/1 (ID 3346118) 99 100 99
1752 1098/14 (ID 1163496) 34 100 34
1752 1098/15 (ID 6409597) 1.284 100 1284
1752 1098/16 (ID 6409598) 478 100 478
1752 1098/17 (ID 6409580) 121 100 121
1752 1098/18 (ID 6409581) 203 100 203
1752 1098/19 (ID 6409599) 108 100 108
1752 1098/4 (ID 3346150) 1.285 100 1285
1752 1102/10 (ID 6409609) 425 100 425
1752 1102/11 (ID 6409608) 331 100 331
1752 1102/3 (ID 2506960) 513 100 513
1752 1102/4 (ID 1498866) 1.516 100 1516
1752 1102/8 (ID 6409610) 715 100 715
1752 1102/9 (ID 6409611) 72   72

1752 1102/12 (ID 6409603)

1.153 82,19 947,65
1752 1102/13 (ID 6409602) 439 82,19 360,81
1752 1102/14 (ID 6409604) 119 82,19 97,81
SKUPAJ 9.450 m2   9.145,27 m2

 

ki v naravi predstavlja nepozidana zemljišča v izmeri 2.708,62 m2 in pozidana zemljišča v izmeri 6.436,65 m2, v skupni izmeri 9.145,27 m2, v Mednem, lastništvo do celote in v deležu, ki so v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 580.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka:

  • za pozidana zemljišča (70,38 % celotne kupnine): 2% DPN oz. 22% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti),
  • za nepozidana zemljišča (29,62% celotne kupnine): 22% DDV,

ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0954-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče v Mednem - DUTB ID 0954«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 40.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno  19.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 19.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. 954.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec Prijava;
  • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 19.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka), bodo najkasneje do dne 21.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 21.10.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR.

s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Edo Bečič, tel. št. 01 42 93 463, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 19.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 954

                                                                                                                                   


 

Podjetje