VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE – POSLOVNE STAVBE GRANIT – DUTB ID 219-003

Sreda, 6. oktober 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – POSLOVNE STAVBE GRANIT – DUTB ID 219-003

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - POSLOVNE STAVBE GRANIT – DUTB ID 219-003 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine z ID znakom:

- parcela 753 1893/2 (ID 5266889) v izmeri 762 m2,

- parcela 753 1927/19 (ID 6712550) v izmeri 1.241 m2,

ki v naravi predstavlja poslovno zgradbo GRANIT z ID znakom: stavba 753-2032 (ID 6681667) v izmeri 1.008,6m2, s pripadajočim zemljiščem – parkiriščem v skupni izmeri 2.003 m2, na naslovu Ljubljanska cesta 69, 2310 Slovenska Bistrica, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 450.000,00 EUR, od tega znaša vrednost premičnin 2.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka za nepremičnine (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«) in za premičnine (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  219-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba POSLOVNA STAVBA GRANIT – DUTB ID 219-003«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 20.000,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 25.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Na e-dražbo lahko pristopijo dražitelji, ki se bodo najkasneje do 22.10.2021 do 23:59:59 ure (v nadaljevanju: »Razpisni rok«) pravilno elektronsko prijavili (obrazec Prijava) na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/ - v rubriko »Odprte dražbe«, št. 219-003.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec Prijava (VARIANTA in priloži podpisan Popis lastnosti (glej Priloga 3));
  • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 22.10.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno v Vabilu (pdf priponka) bodo najkasneje do dne 26.10.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 26.10.2021 ob 15.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 5.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Dean Švajncer, tel. št. 022 52 05 07, elektronska pošta dean.svajncer@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 22.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 219-003

Podjetje