VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE – ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847

Ponedeljek, 25. oktober 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine - ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom: parcela 2175 717/7 (ID 1569814) v izmeri 780 m2, ki v naravi predstavlja športni objekt v športnem parku Podmežaklja ob hokejski dvorani na Jesenicah. Objekt meji na drug objekt (kegljišče), je velikosti ca 730 m2 in kompleksne "L oblike". Ima dostop le z ene (vzhodne) strani, tako da je dostop do večjega širšega dela dostopen le preko prostora namenjenega gostinskemu lokalu; lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 130.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN oz. 22% DDV po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1« (za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti)), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  879-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba ŠPORTNI OBJEKT NA JESENICAH – DUTB ID 847«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 13.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 18.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec Prijava;
  • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 17.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 19.11.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili). Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 19.11.2021 ob 13.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na spletnem naslovu https://dutb.edrazbe.si/.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Edo Bečić, tel. št. 040-977-235, elektronska pošta edo.becic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 17.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS DUTB NEPREMIČNINE ID 847

Podjetje