VABILO  ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP  NEPREMIČNINE – STANOVANJA v NOVI GORICI – DUTB ID 101207-005

Sreda, 20. oktober 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – STANOVANJA v NOVI GORICI – DUTB ID 101207-005

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – stanovanja  v Novi Gorici – DUTB ID 101207-005 (v nadaljevanju »Vabilo«) je nepremičnina z ID znakom:

  • del stavbe 2304-455-19 (ID 5675954), v neto tlorisne površine 55,40 m2,

ki v naravi predstavlja stanovanje  uporabne površine 49,80 m2 in balkon površine 5,60 m2 na naslovu Bazoviška ulica 6, Nova Gorica, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000.

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša  113.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (2% DPN, ki ga bo plačal prodajalec oz. 9,5% po »dogovoru o obračunu DDV po 45. člena ZDDV-1«(za nakup z namenom opravljanja svoje registrirane dejavnosti), ki ga bo plačal kupec).

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00 1207-005 - matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba stanovanje - DUTB ID 1207-005«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 6.000,00 EUR (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 23.11.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

  • pravilno izpolni obrazec Prijava;
  • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
  • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 22.11.2021  do 23:59:59 ure.

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 24.11.2021  do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 24.11.2021 ob 14.00 uri. E-dražba bo potekala 15 minut z možnostjo podaljšanja največ za 45 minut. E-dražba bo potekala na  https://dutb.edrazbe.si/.

Najmanjši možni korak višanja cene v e-dražbenem postopku znaša 1.000,00 EUR.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca: Mojca Ferfolja, tel. št. 051-690-050, elektronska pošta mojca.ferfolja@dutb.eu , in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 22.11.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 101207-005

Podjetje