VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE OB LACKOVI CESTI, MARIBOR – DUTB ID 100226

Ponedeljek, 4. oktober 2021

VABILO ZA ELEKTRONSKO JAVNO DRAŽBO ZA NAKUP NEPREMIČNINE – ZEMLJIŠČE OB LACKOVI CESTI, MARIBOR – DUTB ID 100226

Predmet prodaje v tej objavi elektronske javne dražbe za nakup nepremičnine – Zemljišče ob Lackovi cesti, Maribor – DUTB ID 0226 (v nadaljevanju »Vabilo«) so nepremičnine ID znakom:

 • parcela 677 1108/16 (ID 6559072), v velikosti 106,00 m2,
 • parcela 677 1108/17 (ID 6559073), v velikosti 823,00 m2,
 • parcela 677 1108/18 (ID 6559074), v velikosti 51,00 m2,
 • parcela 677 1110/3 (ID 3238900), v velikosti 136,00 m2,
 • parcela 677 1110/4 (ID 4414155) v velikosti 036,00 m2,
 • parcela 677 1110/5 (ID 2735572), v velikosti 30,00 m2,

ki v naravi predstavlja stavbno zemljišče v skupni izmeri 2.182,00 m2, ob Lackovi cesti, Maribor, lastništvo do celote, ki je v lasti Družbe za upravljanje terjatev bank, d.d., matična številka: 6339620000 (v nadaljevanju se navaja tudi kot »Prodajalec«).

Izklicna neto cena za pogodbeni predmet znaša 142.000,00 EUR, in sicer brez pripadajočega davka (22% DDV), ki ga bo plačal kupec.

Dražitelj je dolžan na transakcijski račun Prodajalca št. SI56 0292 4026 0336 063, voden pri NLB d.d., sklic »00  0226-matična št. oz. rojstni datum«, s pripisom namena plačila »Plačilo varščine, e-dražba zemljišče ob Lackovi cesti, Maribor - DUTB ID 0226«, plačati varščino za resnost ponudbe v višini 7.000,00 EUR  (v tem Vabilu se navaja kot »Varščina«), kar predstavlja bistveni pogoj za veljavnost ponudbe in sodelovanje dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja.

Plačilo Varščine mora biti vidno na zgoraj navedenem računu Prodajalca najkasneje do vključno 18.10.2021, kar je bistven pogoj veljavnosti Prijave in sodelovanja dražitelja v tem postopku izbire najugodnejšega dražitelja. Dražitelje pozivamo, da se pri banki pozanimajo, do katerega dne lahko banka izvede plačilo, da bo le-to pravočasno vidno na navedenem računu Prodajalca.

Prodajalec omogoči sodelovanje na e-dražbi tistemu dražitelju, ki:

 • pravilno izpolni obrazec Prijava;
 • pravočasno plača Varščino in priloži potrdilo o plačilu Varščine;
 • potrdi izjavo o strinjanju s pravili in pogoji e-dražbe;

najkasneje do 18.10.2021 do 23:59:59 ure.

Dražitelji si pogodbeni predmet lahko ogledajo po predhodnem dogovoru in pridobijo dodatne informacije v zvezi s pogodbenim predmetom pri predstavniku Prodajalca:  Blaž Ribič tel. št. 02 25 20 706, elektronska pošta blaz.ribic@dutb.eu, in sicer med delovnikom med 9. in 15. uro do vključno 14.10.2021.

Ogledi pogodbenega predmeta bodo potekali po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca iz prejšnjega odstavka te točke upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Prodajalec si pridržuje pravico, da podaljša rok za oglede in za pridobitev dodatnih informacij, Razpisni rok in rok pričetka elektronske dražbe, v kolikor vladni ukrepi ne bodo ponovno omogočali prehajanja med statističnimi regijami pred potekom Razpisnega Roka.

Za vpogled v dokumentacijo, ki je zaupne narave, je potrebno predhodno podpisati IZJAVO O NERAZKRIVANJU INFORMACIJ (t.i. NDA).

Dražitelji, ki bodo uspešno posredovali podatke na način, kot je navedeno zgoraj, bodo najkasneje do dne 20.10.2021 do 10.00 ure, na elektronski naslov, ki ga bodo posredovali v Prijavi, prejeli potrebne identifikacijske podatke za dostop do elektronske javne dražbe (žeton za dražbo, na katero se bodo prijavili).

Elektronska dražba za pogodbeni predmet se bo začela dne 20.10.2021 ob 13.00 uri. E-dražba bo potekala 10 minut z možnostjo podaljšanja največ za 50 minut.

OGLAS NEPREMIČNINE DUTB ID 226

Podjetje