ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA V BENEDIKTU

Četrtek, 7. marec 2019

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA V BENEDIKTU

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP STANOVANJA BENEDIKT - DUTB ID 106082

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stanovanja Benedikt - DUTB ID 106082 je nepremičnina:

- neopremljeno 2-sobno stanovanje z ID znakom del stavbe 520-745-15 v izmeri 53,40 m², v 4. etaži, na naslovu Napisna ulica 10, Benedikt, v etažirani in v zemljiški kataster vpisani stavbi letnik 2012.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP STANOVANJA BENEDIKT - DUTB ID 106082« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

Informativna prodajna cena je določena v višini 53.545,50 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 15.03.2019, do 11:59:59 ure.

 

Povezava do spletnega oglasa DUTB

Podjetje