ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VRSTNE HIŠE V LIMBUŠU

Ponedeljek, 18. februar 2019

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VRSTNE HIŠE V LIMBUŠU

VABILO K ODDAJI ZAVEZUJOČIH PONUDB ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 101928

Predmet prodaje v tem vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup vrstne hiše Limbuš - DUTB ID 101928 je nepremičnina:

- zemljišče z ID znakom: parcela 661 115/8, v velikosti 238 m², na katerem stoji stanovanjska stavba z ID št. 661-1506 skupne površine 162,90 m², v naravi nedokončana vmesna vrstna hiše skupne površine 162,90 m² na naslovu Vrunčeva ulica 3, Limbuš.

Prodajalec bo obravnaval vsebinsko in formalno popolne zavezujoče ponudbe za nakup, ki jih bo v roku za oddajo zavezujočih ponudb prejel priporočeno po pošti, v zapri ovojnici na naslov: Družba za upravljanje terjatev bank, d.d., Ulica Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor, z oznako: »NE ODPIRAJ - PONUDBA ZA NAKUP VRSTNE HIŠE LIMBUŠ - DUTB ID 101928« in za katere bo v razpisnem roku, in sicer do oddaje ponudbe, vplačana varščina.

 

Informativna prodajna cena je določena v višini 147.825,00 EUR (z vključenim 9,5% DDV)

Rok za sprejem zavezujočih ponudb je do vključno 04.03.2019, do 11:59:59 ure.

Podjetje