1

Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Robindvor 103, Dravograd

Poslovni prostor, skladišče, Dravograd

Era - 4
Posredovanje: prodaja
Prodajna cena: 22.000,00 € + pripadajoči davek
vrsta objekta: Poslovni prostor, skladišče, Dravograd
Naslov: Robindvor 103, Dravograd
leto izgradnje: 1980
Neto tlorisna površina stavb: 224,00 m²
Skupna površina zemljišč: 577,00 m²
ostalo: k.o. 829-578-
Parcelna številka: 959/2, 959/3, 959/5, 959/4,

V naravi predstavlja nepremičnina poslovni objekt Robindvor s pripadajočim dvoriščem in parkiriščem na naslovu Robindvor 103, Dravograd.

Dodaten opis:

Izmera zemljišča znaša skupaj 577 m2.

Nestanovanjska- poslovna stavba št. 578 z dvoriščem in parkiriščem stoji na parceli: ID znak: parcela 829 959/3, vpisani pa so 3 deli. Stavba ni vpisana v kataster stavb, etažna lastnina ni urejena, stavba ni v uporabi več let in je nevzdrževana, neopremljena in funkcionalno povezana s stavbo z isto številko na sosednji parceli ID znak: parcela 829 959/5.

Parcela ID znak: parcela 829 959/4 je obremenjena z vpisano stvarno služnostjo pravice vožnje in parkiranja v korist vsakokratnega lastnika nepremičnine ID znak: parcela 829 959/5, v korist vsakokratnega lastnika ID znak: parcela 829 959/2, ID znak: parcela 829 959/3 in ID znak: parcela 829 959/4 pa je vpisana stvarna služnost hoje po vhodni poti ter hoje in vožnje po dovozni poti na nepremičnini ID znak: parcela 829 959/5.

Zemljišče je ravno, kvadratne oblike, kot celota zaokroženo, komunalno opremljena je samo parcela št. 959/3, preostali parceli sta komunalno neopremljeni.

Objekt je bil zgrajen okrog leta 1980 in je v slabem stanju.

Cena: 22.000,00 eur neto.

Pogoji prodaje:

- Prodaja se vrši z zbiranjem zavezujočih pisnih ponudb, ki jih ponudniki s priporočeno pošto posredujejo na naslov prodajalca: ERA d.o.o., Prešernova cesta 10, 3320 Velenje. Rok za posredovanje zavezujoče ponudbe je najkasneje do 15.11.2019.

- Nepremičnina se prodaja kot celota in po načelu "videno-kupljeno".

- Rok za sklenitev prodajne pogodbe je najkasneje do 25.11.2019.

- Prodajalec bo pridobil izbrisno pobotnico in potrdilo o neuveljavljanju predkupne pravice.

- Rok za plačilo kupnine: ara v višini 10% kupnine na dan sklenitve prodajne pogodbe, celotna kupnina najkasneje v roku 30 dni po podpisu prodajne pogodbe.

- Davek na promet nepremičnin ali DDV prii prometu nepremičnin plača kupec.

Ogled nepremičnine in dodatne informacije o nepremičnini: po dogovoru.

Prodajalec si pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti postopek prodaje in pogoje prodaje.

Prodajalec si pridržuje pravico, da prodajne pogodbe ne sklene z nobenim ponudnikom. Odškodninska odgovornost prodajalca je v celoti izkljućena.

Kontaktni podatki:

Gvido Omladič, mobi: 031/670-880, e naslov: gvido.omladic@era.si

Era, d.o.o., Gvido Omladič

telefon:
031/670-880
e-mail:
gvido.omladic@era.si

S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.