Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Stavbno in kmetijsko zemljišče Zgornje Pirniče

Osnovni podatki

RE ID 405
Posredovanje: prodaja
Izklicna cena: 698.000,00 € + pripadajoči davek
namembnost: Stavbno in kmetijsko zemljišče Zgornje Pirniče
Skupna površina zemljišč: 28.682,00 m²
ostalo: k.o. Zgornje Pirniče--
Parcelna številka: 1974 1166, 1974 1168

*Davek se obračuna v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo.

Zemljevid lokacije

ZBIRANJE ZAVEZUJOČIH PONUDB DO 14.05.2021

Stavbno in kmetijsko zemljišče

Nepremičnina RE ID 405 predstavlja dve parceli v skupni izmeri 28.682 m2 in sicer:

- ID znak 1974 1166 v izmeri 24.635 m2 in

- ID znak 1974 1168 v izmeri 4.047 m2.

Lokacija nepremičnine je v Zgornjih Pirničah v Medvodah (bližja stavba na naslovu Zg. Pirniče 80). Zemljišče ima dokaj dobre prometne povezave, saj je oddaljeno približno 5,5 km od priključka na ljubljansko obvoznico, približno 1,5 kilometra od Medvod ter približno 14 km od centra Ljubljane.

Zemljišče je na južnem delu ravno, na severnem delu pa v manjšem naklonu. Na zemljišču je od bivše bioplinarne ostal silos in nasipne jame.

Trenutna namenska raba zemljišč je v večini stavbna za kmetijo (SKk), delno kmetijska (K1), manjši delež tudi za stanovanjske površine (SSe):

  • kmetija  (kmetija + objekti za proizvodnjo bio plina): cca 18.536 m2
  • najboljša kmetijska zemljišča: cca 7.637 m2
  • stanovanjske površine (del parcele 1974 1168): cca 2.509 m2.

Nepremičnina se prodaja po načelu »videno-kupljeno«.

Predlog za spremembo namembnosti

Na Občino Medvode je bila poslana Pobuda za spremembo Občinskega prostorskega načrta s predlogom, da se večini zemljišč spremeni namenska raba v osnovno namensko rabo S – območja stanovanj in podrobnejšo namensko rabo SSe – stanovanjske površine, za gradnjo eno in dvostanovanjskih objektov.

Zbiranje zavezujočih ponudb

Prodaja navedenih zemljišč bo potekala na način zbiranja zavezujočih ponudb z razpisnimi elementi in sicer:

  • razpisni rok do 14.05.2021 do 23:59:59 ure,
  • izklicna cena 698.000,00 EUR + 22% DDV
  • varščina 50.000,00 EUR.

Zavezujoča ponudbo je potrebno pripraviti in poslati na način, naveden v priloženem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup stavbnega in kmetijskega zemljišča Zgornje Pirniče – DUTB ID 405.

Na predmetnih zemljiščih ima predkupno pravico Občina Medvode, prav tako pa zaradi dela zemljišč, z namembnostjo kmetijska zemljišča, obstaja zakonita predkupna pravica po 23. členu ZKZ (prodajalec bo dal ponudbo za prodajo pogodbenega predmeta na oglasno desko pristojne UE).

V prodajno pogodbo bo poleg klasičnega »Top up« določila glede nadaljnje prodaje (za obdobje 6 mesecev) vključeno tudi posebno »Top up« določilo za plačilo razlike v ceni,  vezano na morebitno spremembo namembnosti zemljišča v pretežno stanovanjske površine z možnostjo gradnje stanovanjskih objektov, v obdobju petih let od podpisa pogodbe. Podatek glede morebitne bodoče vrednosti zemljišč v primeri spremembe prostorskega akta, bo dostopen le s podpisom Izjave o nerazkrivanju informacij (NDA).

Ogledi nepremičnin

Ogledi predmetnih zemljišč bodo potekali po predhodnem dogovoru s predstavnico  prodajalca najkasneje do 10.05.2021, vendar v primeru, če bodo epidemiološke razmere to dopuščale in upoštevaje vseh smernic Ministrstva za zdravje, Nacionalnega instituta za javno zdravje (NIJZ) ter drugih uradnih institucij RS.

Pravno obvestilo

DUTB potencialne ponudnike obvešča, da je oglaševana cena nepremičnine  informativne narave in se lahko spreminja, skladno s povpraševanjem in z gibanjem cen na trgu, pri čemer DUTB izvaja cenitve vseh nepremičnin vsaj enkrat letno in jih skladno s prejetimi cenitvami tudi ustrezno prilagaja. Zato oddane ponudbe v postopku prodaje in zbiranja eventualnih zavezujočih ponudb DUTB ne zavezujejo sprejeti kakršnekoli ponudbe, ne glede na to ali je višja, enaka ali nižja od trenutne izklicne cene, dokler DUTB izrecno, nedvoumno in pisno ne izrazi volje sprejema dane ponudbe.

DUTB si skladno z navedbo v prejšnji alineji pridržuje pravico kadarkoli in brez pojasnila spremeniti načrtovani potek, korake ali druge elemente postopka, prav tako lahko prekine postopek prodaje oz. pogajanj, za kar ne nosi nobene odgovornosti, ponudniki iz tega naslova pa zoper DUTB ne morejo uveljavljati nikakršnih zahtevkov.

Neuspešni ponudniki imajo pravico vložiti pritožbo. Pritožba mora biti vložena v roku petih (5) dni od posredovanja izida postopka. Pritožbo je treba vložiti neposredno v DUTB v pisni obliki ali s priporočeno pošiljko. Pritožba mora vsebovati podrobno obrazložitev razlogov za pritožbo. Pritožnik mora navesti ime in naslov vlagatelja pritožbe, ID znak (RE ID) upoštevne nepremičnine, opis domnevno spornih kršitev ter dejstva in dokazila o kršitvah. Pritožbo obravnava ustrezen kreditno-naložbeni odbor. O sprejeti odločitvi glede pritožbe se obvesti pritožnika.

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje