Iskalnik nepremičnin v lasti DUTB

Zemljišče, Vikrče, Spodnje Pirniče

Vikrče, Spodnje Pirniče

Osnovni podatki

RE ID 2160
Posredovanje: prodaja
namembnost: Zemljišče, Vikrče, Spodnje Pirniče
Naslov: Vikrče, Spodnje Pirniče
Skupna površina zemljišč: 24.143,31 m²
Parcelna številka: delež do ½: 1975 1225/1, 1975 1225/3 (po izdajo sklepa o domiku - delež 1/1), 1975 1225/4, 1975 1225/5, 1975 1225/6, 1975 1226/1, 1975 1226/2, 1975 1226/3, 1975 1226/4, 1975 429/1, 1975 429/3, 1975 429/4, 1975 429/5, 1975 429/6, in ostale navedene v opisu

Zemljevid lokacije

Stavbno zemljišče Vikrče in terjatve do družbe POIL d.o.o. - v stečaju Zbiranje zavezujočih ponudb do 13.12.2021

Nepremičnine

Zemljišča se nahajajo v katastrski občini Spodnje Pirniče. Mikrolokacija kompleksa je med Savo in cesto Pirniče - Tacen. 

Zemljišča skupne površine 49.822 m2, predstavljajo zaključen kompleks v naselju Vikrče, kjer bo po sprejemu OPPN predvidoma možna gradnja stanovanjskih objektov. Zemljišče je sestavljeno iz 90 posameznih parcel. 

Predmet prodaje na način zbiranja zavezujočih ponudb so terjatve so družbe POIL d.o.o. - v stečaju in različni deleži zemljišč, ki so v lasti DUTB, skupaj (glede na deleže) 24.098 m2.
Za parcelo v deležu do 1/2, ID znak 1975 1225/3 v izmeri 45 m2, teče postopek izdaje Sklepa o domiku in bo s tem prodajna površina zemljišča znašala 24.143,31 m2. 

Zemljišča so zelo različnih oblik. Iz GURS prikazov je razvidno, da je parcelacija izvedena na način, da je mogoče urediti cesto in posamezne zaključene celote. Območje se ureja z OPN Občine Medvode, predpisana pa je izdelava OPPN, ki še ni izdelan. Zemljišča ležijo na območju stavbnih zemljišč (razen na severnem robu, kjer je manjši del kmetijskih zemljišč), podrobne namenske rabe SSe-stanovanjske površine, za gradnjo eno in dvostanovanjskih objektov. Preko severo-vzhodnega dela potekata dva daljnovoda (110  kV in 2 x110 kV)  in en manjši 20 kV. Zemljišča ležijo tudi v varovalnem pasu kulturne dediščine Vikrče – Rimskodobno grobišče, zaradi česar bo pred posegi potrebno pridobiti kulturno-varstveno soglasje oziroma mnenje.

Seznam nepremičnin je v prilogi.

Prodajna pogodba bo vsebovala tudi klasično »Top up« določilo glede nadaljnje prodaje  - plačilo razlike v ceni v primeru prodaje v obdobju 6 mesecev od nakupa. 

Nepremičnine se prodajajo po načelu videno-kupljeno.

 

Terjatve

Terjatev Prodajalca do družbe Poil, d.o.o. – v stečaju (v nadaljevanju »dolžnik«) je zavarovana s hipotekami na Nepremičnini (v nadaljevanju: »Terjatev«), pri čemer se Terjatev prodaja skupaj s pripadki in stranskimi pravicami do dolžnika, ki so na dan 12. 11. 2021 skupaj s pripadki znašale 1.588.563,15 EUR. Znesek Terjatve se v primeru sklenitve prodajne pogodbe poveča za vse pripadke od 12. 11. 2021 do dne plačila. Kupec bo z nakupom Terjatve vstopil v celotno pogodbeno razmerje do dolžnika in tretjih oseb, ki je s Terjatvijo in pripadajočimi zavarovanji povezano.

 

Zbiranje zavezujočih ponudb

Prodaja navedenih zemljišč in terjatev do družbe POIL d.o.o. – v stečaju bo potekala na način zbiranja zavezujočih ponudb z razpisnimi elementi:

  • razpisni rok do 13.12.2021 do 13:59:59 ure,
  • varščina 53.000,00 EUR.

Zavezujočo ponudbo je potrebno pripraviti na priloženem obrazcu in poslati skupaj s prilogami na način, naveden v priloženem Vabilu k oddaji zavezujočih ponudb za nakup nepremičnine »zemljišče Vikrče« v Spodnjih Pirničah, DUTB ID 2160 in terjatve do družbe POIL , d.o.o. – v stečaju.

Skrbni pregled dokumentacije in ogledi nepremičnin

Ponudniki bodo imeli možnost opraviti skrbni pregled dokumentacije, vezane na Nepremičnino in Terjatev, ki je predmet prodaje. Skrbni pregled se izvaja elektronsko, preko virtualne podatkovne sobe (v nadaljevanju: VDR), in sicer 24 ur na dan, razen zadnji dan VDR, ko se le-ta zapre ob 11:59:59 uri. Pogoj za izvedbo skrbnega pregleda bo podpis Izjave o nerazkrivanju informacij (NDA). Tekom poteka skrbnega pregleda bo možno opraviti tudi ogled Nepremičnine, in sicer po predhodnem dogovoru pri predstavniku Prodajalca, upoštevaje NIJZ Higienskih priporočil za izvajanje nepremičninskih poslov med epidemijo COVID-19.

Stranke obveščamo, da si DUTB pridržuje pravico, da v postopku prodaje ne izbere nobenega ponudnika oz. z nobenim ponudnikom ni dolžna skleniti prodajne pogodbe za pogodbeni predmet ali stopiti v kakršnokoli drugo pravno razmerje, četudi je ponudba enaka višini informativne (prodajne) cene ali višja. Prav tako pa ima DUTB možnost za prodajo pogodbenega predmeta razpisati javno dražbo, e-dražbo, objaviti razpis za zbiranje zavezujočih ponudb, ali s ponudniki, ki oddajo enako ponudbo, izvesti dodatna pogajanja. Več informacij je na voljo na spodnji povezavi:https://nepremicnine.dutb.eu/Navodila/Kako_kupiti_nepremicnino_od_DUTB/

Več info o aktualnem razpisu na:

 

 

 

Meta Šuštaršič

Številka licence: 0095200977

DUTB, d.d.
telefon:
01 42 93 855
mobitel:
030 602 710

Kontaktirajte nas


S klikom na gumb »Pošlji« soglašam, da DUTB d.d. hrani, obdeluje in uporablja vse posredovane osebne podatke iz izpolnjenega obrazca do preklica, za namene tržnega komuniciranja. Vse podrobnosti se nahajajo v Izjavi o varstvu osebnih podatkov.

Podjetje